à¢â‚¬Å“Die Liebe bleibtà¢â‚¬, zo heten het nieuwe album en de tournee van Semino Rossi die in het voorjaar van 2010 van start gaat. Op 25 februari brengt zijn toernee hem naar de Rijnhal in Arnhem. De Argentijnse zanger die door vele vrouwen wordt bewonderd, zingt liedjes die zijn fans ontroeren en zijn buitengewone stem bijzonder tot uitdrukking laten komen. Gevoelige liedjes die mensen troost en moed moeten bieden om nieuwe liefdes- en levenswegen in te slaan, gecombineerd met een Zuid-Amerikaans ritme, staan garant voor echte à¢â‚¬Å“meedeinmuziekà¢â‚¬.

Naast sterke emoties heeft het album nog meer te bieden: Opvallend zijn zoals ook bij zijn eerdere Cd‘˜s de songs in zijn moedertaal. Deze keer heeft Semino Rossi een van de mooiste ballades uit de popgeschiedenis en daarnaast een van zijn persoonlijke lievelingssongs genomen en à¢â‚¬Å“Nights In White Satinà¢â‚¬ (oorspronkelijk van The Moody Blues) in het Spaans ingezongen. Deze overtuigende coverversie vormt een van de hoogtepunten op de CD.

Liefde als levensmotto
à¢â‚¬Å“Die Liebe bleibtà¢â‚¬: de albumtitel geldt ook als levensmotto van de artiest: het maakt niet uit of het zijn ouders, zijn vrouw, kinderen of de muziek zelf betreft in zijn leven draait alles om de liefde. Semino Rossi staat bekend als diepzinnige en sympathieke mensenvriend. Als voormalig straatmuzikant die afhankelijk was van mensen die hem welgezind waren, wil hij nu zelf op alle mogelijke plekken de helpende hand toesteken.

Deze positieve instelling beïnvloedt ook zijn muziek en zijn live-optredens: dankzij zijn sterke, eerlijke uitstraling weet Semino Rossi zijn publiek steeds weer enthousiast te maken, live of op CD, dat maakt niet uit. En ook bij het nieuwe album en tijdens de bijbehorende show blijft Semino Rossi altijd trouw aan zichzelf.

Orkesttour 2010
Semino Rossi zal vanaf 9 februari 2010 door diverse steden op tournee gaan. Hij komt ook voor een concert naar Nederland: op 25 februari treedt hij op in de Rijnhal in Arnhem. De voorverkoop is al begonnen. Na de zomerpauze zet Semino Rossi zijn tour à¢â‚¬Å“Die Liebe bleibt Live mit Orchesterà¢â‚¬ in de herfst van 2010 voort. De shows worden nog grootser en verrassender dan in het verleden, maar zijn altijd typerend voor Semino Rossi. Fans kunnen zich nu alvast verheugen op een onvergetelijke concertervaring.

Entreekaarten zijn verkrijgbaar bij alle bekende CTS Eventim Nederland voorverkoopadressen of telefonisch op hotlinenummer 0900 1010 2020 (€ 0,45 p/m) alsmede via internet op www.eventim.nl.

Aanwijzing voor de redacties, niet voor publicatie

Voor foto‘˜s of verdere informatie kunt u contact opnemen met: Mediamixx GmbH, Verena Melchert, TiergartenstraàƒÅ¸e 64, D-47533 Kleve, Tel.: 0049-2821-7115620, Fax: 0049-2821-7115639, E-mail: [email protected], Internet: www.mediamixx.net.

Verdere informatie en beeldmateriaal zijn bovendien te vinden op www.semmel.de en www.seminorossi.com

Bij publicatie wordt het toesturen van een inzage-exemplaar op prijs gesteld.