Son, 12 mei 2010: à¢â‚¬Å“Het Nieuwe Werken Flexibel werken Mobiel werkenà¢â‚¬à¢â‚¬¦ de afgelopen jaren heeft deze trend een ware opmars gekend. Marktonderzoeker ICD voorspelt in PCM (Personal Computer Magazine) dat het aantal mobiele werkers dit jaar het miljard zal overschrijden. Die stijging wordt in ieder geval nog tot 2013 doorgezet. Dan zullen er wereldwijd 1,2 miljard personen zijn die mobiel werken.

Het mobiel werken bevordert de productiviteit van medewerkers, speelt in op de internationalisering en verkleint het obstakel van de bijbehorende plaats- en tijdsverschillen. Met de groeiende trend van mobiel werken (en meer thuiswerken) groeit de vraag van medewerkers om vanaf buiten, op een veilige manier, toegang te hebben tot het centrale bedrijfsnetwerk: Anytime Anyplace Anywhereà¢â‚¬¦ with Any Device.

De software die deze toegang voor u verzorgt moet daarom betrouwbaar, betaalbaar, flexibel en compatibel zijn met al uw platforms. Het is van essentieel belang dat de mobiele werkers vanaf de remote locaties overal en altijd op een eenvoudige, snelle en veilige manier kunnen inloggen op het centrale systeem en toegang hebben tot de juiste data, applicaties en informatie.

HOB biedt hiervoor een uniek portfolio software-based oplossingen aan, platform en omgeving onafhankelijk. De oplossingen zijn modulair opgebouwd, uitermate schaalbaar en geschikt voor grote en kleine bedrijven. HOB biedt voor iedere situatie een passende oplossing welke bovendien eenvoudig te installeren en te beheren is.

De oplossingen van HOB sluiten bovendien perfect aan op de huidige Unified Communications oplossingen waardoor een volledige integratie van alle communicatiemiddelen wordt gerealiseerd. De interne en externe communicatie en de samenwerking wordt hierbij in sterke mate verbeterd en geoptimaliseerd.

Voor meer informatie: www.hob.nl