Gebrek aan handhaving en overheidstoezicht
De bewijzen stapelen zich op dat omgevingslawaai de gezondheid van de Nederlandse bevolking aantast. ´De overheid moet daarom een halt toeroepen aan het toenemende lawaai van weg-, spoor- en vliegverkeer‘˜, aldus Lucas Keizer, directeur en oprichter van KGIGROEP. Beschikbare wet- en regelgeving heeft bij een voortgaande toename van activiteiten de totale geluidsdruk niet doen afnemen. Dit komt mede doordat deze zelfde overheid de handhaving ontoereikend effectief en scherp heeft georganiseerd. Dit betoogde Jaap Jelle Feenstra, de voorzitter van de Nederlandse Stichting Geluidshinder 24 maart jl. op het congres van de Stichting in Utrecht, die daar haar 40 jarig bestaan vierde.

Gezondheidsschade
Nationale en internationale instanties zoals de Wereld Gezondheid Organisatie, TNO, het RIVM, GGD's en universiteiten stellen keer op keer vast dat de gezondheidsschade van lawaai groot is. In Nederland krijgen elk jaar honderden mensen, die wonen op geluidsbelaste plaatsen een hartinfarct, wordt van honderdduizenden mensen de slaap regelmatig verstoord, waardoor ze niet goed zijn uitgerust en overdag niet goed kunnen functioneren en ondervinden miljoenen mensen ernstige hinder.

Achterhaalde ambities
De ambities die de opstellers van de Wet geluidhinder zo'n veertig jaar geleden hadden zijn nauwelijks aangepast. Naar nu blijkt is daar slechts een klein deel van gerealiseerd. Afzonderlijke bronnen, variërend van vliegtuigen tot grasmaaiers, zijn stiller geworden, maar de toename van activiteiten heeft de totale geluidsdruk doen toenemen. De geluidsgrenzen zijn in de loop der jaren voortdurend opgerekt, saneringplannen zijn nog lang niet afgerond, nieuwe regelgeving ontneemt burgers rechten op een rustige woonomgeving en gebieden met rust ontbreken meer en meer. In de loop der jaren blijkt uit inventariserend onderzoek onder de Nederlandse bevolking naar het voorkomen van geluidshinder dat het aantal gehinderden telken male toenam. Er is dan ook na veertig jaar voortdurende strijd tegen lawaai nog heel veel werk te verzetten.