Rotterdam en Amsterdam De lezingen vinden plaats op zaterdag 20 maart 2010 in à¢â‚¬Å“Engels Grandcafà© Zalencentrumà¢â‚¬, Groothandelsgebouw - Zaal Kriterion, Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam (betaalde parkeergarage onder het gebouw; 100 mtr. van CS) en op zondag 21 maart 2010 in het Geert Groote College, Theaterzaal Zuideramstelkanaal, Fred. Roeskestraat 84, 1076 ED Amsterdam (gratis parkeergelegenheid op zondag) beide dagen van 13.30 tot 17.00 uur.
De referenten:
Dr. G. Blà¤ttner KNO arts (Duitsland);
Dr. W. Vogelsberger, Anesthesist specialist pijnbestrijding (Duitsland);
Dr. A. Berlanger, algemeen en homeopathische arts (België);
Dr. F. Ruthenbeck, psycholoog (Zwitserland);
Dr. G. Falkenberg, arts in algemene geneeskunde en pijnbestrijding (Duitsland) (zaterdag) en
Dr. R.M. Friewald, arts in algemene geneeskunde en dierenarts (Oostenrijk) (zondag)
stellen genezingen voor, die volgens de reguliere geneeskunde niet kunnen worden verklaard. Mensen die hulp en genezing zoeken, zijn evenzo welkom alsook artsen, natuurgenezers en mensen werkzaam in medische beroepen. De lezingen zijn onderdeel van een in meer dan 70 landen plaatsvindende internationale reeks van lezingen door artsen en natuurgenezers van de Medisch-Wetenschappelijke Vakgroep (MWF). De referenten zullen daarbij ingaan op de medische bewijsbaarheid van de geestelijke geneeswijze door de leer van Bruno Grà¶ning.

Bijzondere genezingen worden door veel mensen kritisch bekeken, wanneer zij langs zuiver geestelijke weg tot stand zijn gekomen. Door de opname van de genezende kracht beleven echter steeds meer mensen hulp en genezing van klachten, welke door artsen als ongeneeslijk worden aangezien. Veel van deze successen traden op, nadat de personen in kwestie vooraf lange tijd zonder succes op de meest verschillende manieren behandeld werden en uiteindelijk als uitzichtloos golden.

De referenten zullen tijdens de lezingen ingaan op de medische bewijsbaarheid van geestelijk genezing. Gedocumenteerde successen worden voorgesteld en verklaard. Langs geestelijke weg gezond geworden personen zullen over hun genezing vertellen. De bezoekers wordt een weg getoond, hoe zij de genezende kracht bewust in het lichaam kunnen opnemen en beleven.

Binnen de MWF worden de plaatsgevonden genezingen door artsen, aan de hand van medische documenten van onafhankelijke artsen, systematisch samengevat en gedocumenteerd. Daarbij werd onomstotelijk vastgesteld, dat zelfs ernstige organische ziekten permanent kunnen genezen. Verder gebeuren er ook genezingen van angsten, allergieën, depressies tot zelfs vrij van drugsverslaving.

Alle geïnteresseerden zijn welkom. De toegang is gratis, er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Verdere informatie kunt u krijgen via telefoonnummer: 0475-326068 en 0495-625360. Meer dan 200 succesberichten in Internet http://bruno-groening.org/nederlands/heilungen/defaultheilungen.htm
of verdere informatie http://www.bruno-groening.org/nederlands/mwf/defaultmwf.htm