(Persbericht)

Sassenheim, 7 maart 2011. Als Gold Partner gaat One IP het Private GSM systeem à¢â‚¬Å“Clarityà¢â‚¬ van RadioAccess standaard meeleveren met haar Astium® VoIP telefooncentrale. Een unieke samenwerking waarbij beide bedrijven hun krachten bundelen op gebied van vast/mobiel-integratie. Door gebruik te maken van een private netwerk op basis van een Picocell/Femtocell-architectuur, ontstaat een geavanceerder alternatief voor het huidige, verouderde GRIP. Omdat Astium® de meest gebruikte open source telefooncentrale binnen de Benelux is, is de synergie tussen Astium® en Clarity Private GSM een logische keuze.

à¢â‚¬Å“De integratie van Private GSM in een telefooncentrale is uniek. Traditioneel wordt er gewerkt met verouderde losstaande systemen. Onze integratie biedt meer mogelijkheden, is aanzienlijk goedkoper en het beheer is efficiënterà¢â‚¬, aldus Ron Arts, CEO van One IP.

Private GSM

Organisaties willen vast en mobiel integreren om nog beter bereikbaar te zijn. Medewerkers werken immers steeds minder op een vaste plek. Voor diverse organisaties zijn DECT en WiFi niet voldoende dekkend of lastig beheerbaar. Ron Arts legt uit: à¢â‚¬Å“Het Clarity Private GSM systeem is een volledig dekkend, high end GSM netwerk voor intern gebruik, voorzien spraak en data. Medewerkers kunnen met een normaal GSM toestel binnen het netwerk, zonder abonnement gratis bellen, sms‘˜en en data versturen. Met de integratie van Clarity in Astium® komen alle vertrouwde functies ook mobiel beschikbaar: in/extern doorverbinden, parkeren van gesprekken, gespreksopname en zelfs meeluisterenà¢â‚¬.

Naast telefonie zijn er meer toepassingen mogelijk. Ron Arts: à¢â‚¬Å“Binnen een zorginstelling worden piepers, DECT en GSM telefoons, persoonlijke alarmeringssystemen en talloze andere apparatuur gebruikt. Daarnaast moeten patiëntendossiers overal opvraagbaar zijn. Dat kunnen we nu realiseren via à©à©n enkel netwerk en dat levert een groot voordeel opà¢â‚¬.

Ruime ervaring met telefonie

RadioAccess, marktleider in Nederland op het gebied van Private GSM en wereldwijd à©à©n van de meest vooraanstaande ontwikkelaars heeft al veel succesvolle projecten geïntroduceerd. Samen met strategische partners die als system integrator fungeren. à¢â‚¬Å“Wij kiezen onze partners zorgvuldig uit. Met One IP gaan we nu een stap verder omdat zij de standaard zetten voor Open Source VoIP binnen het bedrijfsleven en de overheid.à¢â‚¬Å“, aldus Maurits Zandbergen, CEO van RadioAccess.

One IP is leverancier van de meest gebruikte open source VoIP telefooncentrale binnen de Benelux en de USA. Inmiddels heeft One IP al meer dan 10 jaar evaring met VoIP. In deze periode is Astium® volledig uitgekristalliseerd en geheel afgestemd op de doelgroep. De telefooncentrale wordt breed ingezet binnen de overheid zoals bij de Gemeente Amsterdam, het onderwijs, de zorgsector en de (groot)zakelijke markt.

Een gratis versie is te downloaden vanaf www.oneip.nl.