(EMEA Persberichten) Vanaf 30 juli kunnen ondernemers hun favoriete Rotterdamse ´Small Business Merkà¢â‚¬ nomineren als sterkste merk. De uitslag van deze verkiezing wordt begin september bekendgemaakt.

In de verkiezing ´Merk010‘˜ kunnen ondernemers online stemmen op hun favoriete Rotterdamse ´Small Business merk‘˜. De genomineerde merken hebben allemaal een Rotterdamse oorsprong, minder dan 50 FTE en binnen hun categorie een grote lokale bekendheid. De sluitingsdatum van de verkiezing Merk010 is 30 augustus.

Grote Rotterdamse merken zoals Erasmus Universiteit, Marlies Dekkers, Smit Tak, Bakker Klootwijk zijn dagelijks nieuws. Onder de radar bestaan er veel andere Rotterdamse merken die mensen in hun hart hebben gesloten. Merken die een belangrijke functie vervullen voor het karakter van hun stad. En dienen als inspiratiebron voor andere midden- en kleinbedrijven. Merken die via de ´Merk010‘˜ verkiezing in de schijnwerpers worden gezet.

De Merk010 verkiezing wordt georganiseerd door het merkadviesbureau MerketingVisie. Zie voor verdere informatie www.merk010.nl

Contact voor de redactie:

MerketingVisie
Guido David
Tel: 06 286 153 23
[email protected]
www.merketingvisie.nl