Mavoscholen maken vuist: ´Dit zijn wij nog steeds en we zijn goed‘˜
Zelfstandige mavo‘˜s zijn weer in trek

De populariteit van de mavo stijgt. De scholen presteren goed en geven eigentijds onderwijs op à©à©n duidelijk niveau. Door het succes van de zelfstandige mavo‘˜s overwegen steeds meer vmbo-scholen in Nederland om hun theoretische leerweg los te koppelen van de beroepsgerichte leerwegen.

De tendens is al de laatste jaren gaande en kwam op 1 maart ook aan de orde tijdens de studiedag van de Mavokring, een samenwerkingsverband van negen zelfstandige mavoscholen in Nederland. Samen willen de scholen de kwaliteit en het succes van de mavo als zelfstandige onderwijsrichting laten zien. Volgens hen is een zelfstandige mavo door zijn eenduidig profiel de beste voorbereiding op de havo of het hoogste niveau in het middelbaar beroepsonderwijs. à¢â‚¬Å“Toen bijna alle mavo‘˜s in 1999 opgingen in de brede vmbo‘˜s en vmbo-t werden genoemd, ontstond er vertroebelingà¢â‚¬, zegt directeur Rino de Vroomen van de Rientjes Mavo in Maarssen, waar de studiedag plaatsvond. à¢â‚¬Å“Er is namelijk een groot verschil tussen de theoretische leerweg en de beroepsgerichte leerwegen binnen het vmbo. Op de brede vmbo loopt alles door elkaar. Dat schept verwarring voor ouders, leerlingen en leerkrachten. Ook heeft het vmbo-t te lijden onder de slechte naam van het gehele vmboà¢â‚¬, vindt de schooldirecteur.

Van der Ham
De scholen van de Mavokring besloten destijds bewust om zelfstandig te blijven. Doordat zij relatief klein van omvang zijn en zich concentreren op à©à©n onderwijstype, kunnen zij maatwerk bieden. Dat is zeker van belang bij het zogenoemde à¢â‚¬Å“passend onderwijsà¢â‚¬. De leerlingen worden op een goed niveau afgeleverd aan de havo of het middelbaar beroepsonderwijs. De Vroomen: à¢â‚¬Å“Door onze zelfstandigheid en specialisatie zijn wij sterk in leerlingenzorg. Structuur, rust, veiligheid en veel aandacht. Dat is de kracht van de moderne mavo. We willen dat gezamenlijk duidelijk laten zien: dit zijn we nog steeds en we zijn goed.à¢â‚¬ Volgens het ministerie van Onderwijs zijn er in Nederland zo‘˜n 430 instellingen die zich mavo noemen, maar volgens de Mavokring zijn er slechts enkele tientallen die werkelijk zelfstandig zijn. De mavoscholen worden echter steeds vaker bezocht door vmbo-scholen die erover denken om hun vmbo-t ook op de een of andere manier te verzelfstandigen. D66-Kamerlid Boris van der Ham heeft daar niets op tegen. Hij draagt de zelfstandige mavo‘˜s een warm hart toe en was als spreker tijdens de studiedag van de Mavokring aanwezig: à¢â‚¬Å“Wel of niet loskoppelen hangt helemaal van de schoolpopulatie af. Sommige leerlingen willen graag naar de havo of het hogere mbo-niveau en vinden het prettig om op een aparte mavo te zitten. Dan is de zelfstandige mavo een goede optie. We moeten ook niet vanuit Den Haag willen dicteren hoe het onderwijs op dat niveau eruit moet zien. De politiek bepaalt wat de leerlingen moeten leren, maar voor de rest gaan de scholen er zelf over.à¢â‚¬ Van der Ham geeft de zelfstandige mavo‘˜s wel mee dat zij lering uit het verleden moeten trekken: à¢â‚¬Å“Er was vroeger wat discussie over de mavo, omdat de doorstroom naar het vervolgonderwijs tekortschoot. Ook de huidige mavo‘˜s en zelfstandige vmbo-t instellingen moeten blijven zorgen voor een goede aansluiting op havo en mbo.à¢â‚¬

Vernieuwing
De mavo‘˜s doen er alles aan om duidelijk te maken dat zij midden in deze tijd staan. Zo konden de bezoekers van de studiedag, 350 leerkrachten van mavoscholen, met stemkastjes hun mening geven over diverse stellingen. De stemresultaten werden direct in grafieken zichtbaar op een groot interactief aanraakscherm met de zogenaamde u-touch technologie zoals die ook bij het NOS Journaal wordt gebruikt. Volgens schooldirecteur De Vroomen was dit niet echt bedoeld als een statement, maar geeft het wel aan dat de huidige mavo ´bij de tijd‘˜ is: à¢â‚¬Å“Op onze school hebben alle lokalen een digitaal schoolbord. Je vindt geen krijt meer in het klaslokaal. En ook op de andere zelfstandige mavo‘˜s wordt heel goed digitaal les gegeven. Daarmee blijft het onderwijs altijd actueel en aantrekkelijk voor leerlingen en leerkrachten. Ook oudere leerkrachten zien hierin een nieuwe uitdaging en staan weer te glimmen voor het bordà¢â‚¬, aldus De Vroomen. Ook probleemgedrag van leerlingen pakken de mavoscholen vernieuwend aan. Zij werden tijdens de studiedag nog eens extra geïnspireerd door voormalig hoogleraar Kees van der Wolf: à¢â‚¬Å“Laten we stoppen met het medicaliseren van kinderen. Onderzoek is tegenwoordig zo ver dat ieder kind een stempel krijgt. Die leerlingen worden vervolgens als een probleemkind gezien en dat is niet goedà¢â‚¬, aldus Van der Wolf. De Vroomen is het daarmee eens: à¢â‚¬Å“Bij ieder van ons hoort het eigen gedrag. Ook bij kinderen. Leraar zijn betekent omgaan met die verschillen. Als we over probleemgedrag praten betekent dit dat niet alleen de omgeving, maar ook het kind met een probleem zit. Met repressieve maatregelen is dit soms tijdelijk te onderdrukken. Het kind blijft echter wel met het probleem zitten. Beter is het te zoeken naar leraargedrag waarmee je de beste invloed hebt op het gedrag van het kind. Vanuit een goede leraar/leerling-relatie worden de beste resultaten bereiktà¢â‚¬.
Kinderen moet je in eerste instantie niet buiten de groep plaatsen, maar zoveel mogelijk binnen de school opvangen. Door middel van geïntegreerde leerlingenzorg kunnen we de leerkracht sterker maken om met die problemen om te gaan. Ook Boris van der Ham vindt dat probleemgedrag op een vernieuwende manier moet worden aangepakt: à¢â‚¬Å“Jongens en meisjes op de mavo of vmbo-t zitten midden in de puberteit. Daar hoort een bepaald gedrag bij. Daar moet je dus veel aandacht voor hebben, en duidelijke kaders en houvast bieden waarin ze kunnen leren. Heel veel mavo‘˜s slagen daar goed in.à¢â‚¬ Van der Ham beaamt dan ook dat de huidige mavo‘˜s beslist geen overblijfsels uit het verleden zijn: à¢â‚¬Å“Je bent als school vernieuwend bezig wanneer je goede resultaten haalt, zodat jongeren een goede plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden of naar het vervolgonderwijs doorstromen. Als je ziet hoeveel mavo‘˜s daarin succesvol zijn, zijn ze beslist bij de tijd en doen ze elke dag hartstikke goed werk. Daar is niets ouderwets aan. Dat heeft juist de toekomstà¢â‚¬, aldus de politicus.

U-Touch
Tijdens de studiedag maakte de Mavokring gebruik van de zogenaamde U-Touch. De U-Touch is een groot interactief aanraakscherm met een beelddiagonaal tot 152 inch. De U-Touch producten maken gebruik van Optical Sensing technologie. Rondom, in de rand van de display, bevinden zich camera‘˜s die de bewegingen van de vinger of pen uiterst nauwkeurig registeren bij aanraking van het beeldscherm. Met Multi Touch software kan zelfs met meerdere vingers of pennen tegelijkertijd worden gewerkt. De U-Touch producten zijn Plug and Play, hebben geen aparte installatiesoftware nodig en elke computer met een USB-aansluiting kan er eenvoudig op worden aangesloten. De U-Touch is daarmee uitermate geschikt voor scholen en leslokalen. Tijdens de studiedag werd de U-Touch 103 inch gebruikt. Dit is hetzelfde apparaat dat ook door het NOS Journaal tijdens het weerbericht wordt gebruikt en bij de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart jl..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Nadere informatie over het bovenstaande wordt u gaarne verstrekt door Rino de Vroomen van de Mavokring die telefonisch via 0346 561 360 of per e-mail via ([email protected]) bereikbaar is en/of door Remmelt van der Woude van Sahara, telefoon 040 261 96 76.

Maarssen, 8 maart 2010

Een foto van Boris van der Ham (D66): à¢â‚¬Å“Als je ziet hoeveel mavo‘˜s succesvol zijn, zijn ze beslist bij de tijd en doen ze elke dag hartstikke goed werkà¢â‚¬, kan worden gedownload via de Perskamer van Sahara.
Ga naar www.presstige.nl klik rechts bovenaan op 'Perskamer' en daarna op 'Sahara'. Klik daarna bovenaan op de knop 'fotoarchief'.