Op korte termijn staan 100.000 banen op de tocht als gevolg van het besluit luchtkwaliteit, dat nieuwe bouwprojecten koppelt aan Europese nomen. De recente wijzigingen in het besluit bieden geen oplossing voor de dreigende stangnatie in de bouw. Een brede coalitie van Aedes, Bouwend Nederland, MKB-Nederland, NEPROM, NVB, NVM, VBO, en VNO-NCW heeft hierover vandaag de noodklok geluid.

Op dit moment liggen in heel Nederland bouwprojecten stil. En die vertraging zal blijven toenemen zolang de wetgeving niet wordt aangepast of de luchtkwaliteit daadwerkelijk verbetert.
De maatschappelijke gevolgen hiervan zijn groot. Voorbereidingen voor nieuwe projecten komen al in een vroeg stadium volledig in de knel. Nieuwe huizen worden later of helemaal niet opgeleverd. Naar verwachting zal slechts de helft van het beoogde aantal van 80.000 woningen per jaar kunnen worden gebouwd.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft in een quick scan de omvang van het probleem gekwantificeerd op 7,7 miljard euro. Naar verwachting zal de werkelijke omvang nog hoger zijn. Voor elke miljard euro bouwomzet kunnen volgens het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) 12.500 mensen een jaar lang aan het werk. Dat betekent dat nu dus voor 96.250 mensjaren aan werk gevaar loopt. Het bedrijfsleven kan bovendien beperkt in Nederland investeren omdat de aanleg van ongeveer4.500 hectare bedrijfsterreinen vertraging oploopt. Dit schaadt onze internationale concurrentiepositie.

De oorzaak van de ontstane situatie is dat Nederland als enige een koppeling heeft gelegd tussen de Europese normen voor luchtkwaliteit en de wijziging van een bestemmingsplan. Bij de plannen voor nieuwe woningen, een school of een ziekenhuis moet worden aangetoond dat voldaan wordt aan de luchtkwaliteitsnormen.
In de praktijk leidt dit ertoe dat de voorbereiding van steeds meer bouwprojecten wordt stilgelegd of ernstige vertraging oploopt. Van de bouwprojecten die momenteel nog wel doorgang vinden zijn de bestemmingsplannen al goedgekeurd.

Aedes, Bouwend Nederland, MKB-Nederland, NEPROM, NVB, NVM, VBO en VNO-NCW onderschrijven het belang van goede luchtkwaliteit voor de gezondheid. De extra middelen die het kabinet onlangs heeft vrijgemaakt om bronnen van luchtverontreiniging aan te pakken zijn wat dat betreft een goede aanzet. Met een integraal maatregelenpakket zal perspectief moeten worden geboden op het voldoen aan de norm. Daarmee kan aan de door Brussel gestelde eisen worden voldaan zonder dat elk afzonderlijke bestemmingsplanwijziging moet worden getoetst aan de luchtnormen.

De vertraging blijft echter toenemen zolang de wetgeving niet adequaat wordt aangepast of de luchtkwaliteit daadwerkelijk verbetert. De organisaties doen een klemmend beroep op het Kabinet om te voorkomen dat deze banen daadwerkelijk verdwijnen en woningen niet worden gebouwd. Alleen zo kan worden voorkomen dat 100.000 mensjaren aan arbeid in de sector verloren gaat.

bron:Bouwend Nederland