Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van EMEA.nl en de sites die bij het EMEA.nl netwerk horen, is het mogelijk dat de informatie die op EMEA.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina's van EMEA.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of EMEA.nl.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op EMEA.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van EMEA.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om EMEA.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van EMEA.nl verkregen is. EMEA.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via EMEA.nl verkregen informatie. EMEA.nl kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal of andere informatie door haar bezoekers.

Periodiek onderhoud
Wij onderhouden de website en webservers regelmatig en voeren onderhoud uit zoals updates en wijzigingen. Wij monitoren onze server voor gedetailleerde rapporten klik hier.

Redactionele voorwaarden

Een persbericht dient aan onze redactionele richtlijnen te voldoen, persberichten welke niet aan deze voorwaarden voldoen worden geweigerd of verwijderd, ook al heeft u hier voor betaald. Indien uw persbericht wordt geweigerd of verwijderd door de hier genoemde redactionele richtlijnen geven wij geen geld terug.
Indien u een vals persbericht, spam of informatie welke enige rechten of wetten schend, verstuurd, zullen wij vrijwillig of verplicht gebruikers gegevens (zoals gebruikersnaam, email adres, IP adres, log files, betaalgegevens etc.) overdragen aan elke autoriteit of organisatie die daarom vraagt.

Indien een persbericht uw rechten schend, ongepast is of wanneer u van mening bent dat het een reclame uiting is kunt u contact opnemen en wij zullen het bericht direct verwijderen. U kunt ook contact opnemen indien u zelf een bericht heeft gepubliceerd en deze wilt verwijderen. Vermeld bij contact altijd de volledige URL van het persbericht om verwarring te voorkomen.

Een persbericht:

  • Dient in het Nederlands te zijn opgesteld en dient grammaticaal correct te zijn. Wij bevelen een standaard Persbericht structuur aan waardoor deze professioneel en vakkundig overkomt.
  • Dient een nieuwsfeit te bevatten en bij voorkeur ook contact gegevens.
  • Mag geen HTML code/tags bevatten in de titel.
  • Mag geen aanstootgevende content bevatten zoals foto's sleutelwoorden etc.
  • Mag geen inhoud hebben met betrekking tot: haat, geweld, discriminatie, belediging etc.
  • Mag geen inhoud hebben met betrekking tot of ter promotie van onder anderen: Hacken/cracken, affiliatie programma's, vervaardigen van bommen, terrorisme, radicalisme, drugs, medicijnen, etc.
  • Mag geen rechten, wetten of regels schenden.
  • Mag niet te veel afbeeldingen bevatten en afbeeldingen mogen niet groter zijn dan maximaal 500x600
  • Dient te voldoen aan onze Content Beleid

U bent als auteur van een bericht de eigenaar en bezit het auteursrecht. Door het plaatsen van een bericht op deze of andere websites van ons geeft u ons en onze bezoekers toestemming het bericht te publiceren of over te nemen. U bent volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor claims of gevolgen welke voortvloeien uit de door u geplaatste berichten. Daarnaast vrijwaart de auteur van het bericht ons van elke vorm van aansprakelijkheid.

De informatie op EMEA.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright

Het auteursrecht op een (pers)bericht berust bij de afzender van het bericht. Emea.nl heeft een databankrecht op de verzameling van (pers)berichten.

Overname is toegestaan met bronvermelding
Het is toegestaan berichten over te nemen tenzij uit het bericht zelf anders blijkt. Bij hergebruik van een bericht moet de afzender van het bericht als bron worden vermeld met de toevoeging via EMEA.nl. Overname is toegestaan mits men een bron vermelding plaatst zoals: Bron: Emea.nl

Het beeldmateriaal (logo's, foto's en overige afbeeldingen) dat u op emea.nl aantreft, is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van emea.nl.

De gebruiker vrijwaart emea.nl voor alle eventuele auteursrechten claims die voortvloeien uit zijn of haar hergebruik.

Het is niet toegestaan de Emea databank zodanig te gebruiken dat emea.nl daar op enigerlei wijze nu of in de toekomst schade van zou kunnen ondervinden of daardoor inkomstenderving zou kunnen lijden.