Voor de lokale ondersteuning van mantelzorgers wordt in 2006 vijf miljoen euro extra aan het budget toegevoegd. Dit bedrag loopt op tot structureel 10 miljoen euro in 2007. Nu al is hiervoor jaarlijks 22 miljoen euro miljoen beschikbaar. Voor de versterking van de infrastructuur op landelijk niveau is in 2006 en 2007 ook 1 miljoen euro extra beschikbaar gesteld. Dit schrijft staatssecretaris Ross van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Notitie Mantelzorg waarmee de ministerraad heeft ingestemd. De notitie wordt aangeboden aan de Tweede Kamer.

Een goede infrastructuur is noodzakelijk om op lokaal niveau de mantelzorgondersteuning te verankeren. Dit komt door de 'dunne' spreiding van voorzieningen voor mantelzorgondersteuning over het land en de bereikbaarheid die - omdat er sprake is van kleinschalige organisaties - beperkt is. Een versterking van de lokale en regionale infrastructuur is gewenst. Daarom heeft het kabinet besloten het budget voor de ondersteuning van mantelzorgers structureel te verhogen. Deze middelen kunnen onder meer worden aangewend voor de verdere versterking van de steunpunten mantelzorg, vrijwillige thuishulp, buddyprojecten en de activiteiten voor allochtone mantelzorgers en jongere mantelzorgers.

Mantelzorg en vrijwilligerswerk nemen een belangrijke plaats in de Nederlandse samenleving in. Als er van de ene op de andere dag geen mensen meer zouden zijn die zich als mantelzorger voor een ander in willen zetten dan zou dit niet opgevangen kunnen worden met behulp van de professionele zorg. Niet alleen ontbreekt daarvoor het geld en de menskracht maar ook zou de professionele zorg niet in staat zijn de leemte in te vullen die ontstaat door het wegvallen van deze solidariteit tussen mensen en van de warmte die het bieden van informele zorg met zich meebrengt. Het is dan ook belangrijk alle zeilen bij te zetten om de informele zorg in stand te houden en verder uit te bouwen. In de Notitie Mantelzorg wordt beschreven welke betekenis toekomt aan de mantelzorg en worden voorstellen geformuleerd om tegemoet te komen aan de belasting die mantelzorgers kunnen ervaren.

Van de zorg van mensen thuis komt 75 procent voor rekening van mantelzorgers. Huishoudelijke hulp, maar ook persoonlijke verzorging en begeleiding zijn belangrijke activiteiten van mantelzorgers.
Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat 750.000 mensen mantelzorg bieden gedurende meer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week, Mantelzorgers verlenen gemiddeld per week 19 uur zorg. Voor huisgenoten en partners kan dit alles oplopen tot 45 uur per week. Volgens het SCP biedt 76 procent van de mantelzorgers de zorg met veel voldoening.

bron:RVD