Het ministerie van Verkeer en Waterstaat stelt in 2006 en 2007 in totaal 12 miljoen euro beschikbaar om stads- en streekbussen schoner te maken. Dit geld uit het Fonds Economische Structuurversterking moet voldoende zijn om alle bussen die in aanmerking komen onder handen te nemen. Het ministerie verdeelt het bedrag onder de provincies en kaderwetgebieden ('stadsregio's') die in hun regio het openbaar vervoer aanbesteden.

 

Verkeer en Waterstaat vergoedt de kosten van roetfilters of verleent een vergelijkbare bijdrage voor een alternatieve 'schone' keuze als aardgasbussen. Decentrale overheden hebben door deze zogeheten 'techniekneutrale' regeling hun handen vrij om de voor hen meest geschikte keuze te maken. Concessieverleners en vervoerders moeten onderling afspraken maken over eventuele bijkomende kosten, bijvoorbeeld voor onderhoud.

Ongeveer de helft van de Nederlandse OV-bussen komt in aanmerking voor een roetfilter. Onderzoek van SenterNovem heeft aangetoond dat de maatregel erg effectief is: een optimaal werkende filter kan tot 90 procent van de roet wegnemen. Afhankelijk van de lokale omstandigheden kan de introductie van roetfilters in het openbaar vervoer een aanzienlijke bijdrage betekenen in de verbetering van de luchtkwaliteit. Denk aan doorgaande straten in steden waarlangs veel lijnbussen rijden.

De maatregel staat vermeld in de brief over luchtkwaliteit die het ministerie van VROM vandaag naar de Tweede Kamer stuurt.

bron:VenW