Er is vorig jaar zo'n 200 miljoen euro aan fraude in de sociale zekerheid opgespoord. Dat is tien miljoen euro meer dan het jaar daarvoor. Dat staat in de 'Integrale Rapportage Handhaving 2004', die staatssecretaris Van Hoof van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het rapport meldt dat het aantal onderzoeken naar fraude met uitkeringen vorig jaar over de hele linie is toegenomen. De grootste stijging was te zien op het terrein van de Sociale Verzekeringsbank. Het aantal onderzoeken naar fraude met AOW, kinderbijslag en nabestaandenuitkeringen, steeg met meer dan 50 procent tot 2800. Meestal werd er geen proces-verbaal opgemaakt, maar kregen overtreders een waarschuwing of een boete. De Sociale Verzekeringsbank legde vorig jaar ruim 10.000 boetes op en vorderde in totaal bijna 93 miljoen euro terug.

Het UWV, verantwoordelijk voor de uitkeringen WW en WAO, spoorde in 2004 bijna 62 miljoen euro aan fraude op: 28 miljoen door werknemers en 34 miljoen door werkgevers. Samen met de gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de bijstand, deelden het UWV en de Sociale Verzekeringsbank vorig jaar bijna 56.000 boetes uit en werden er in totaal bijna 2700 processen-verbaal opgemaakt. In totaal werd er in 2004 ongeveer 200 miljoen euro aan fraude opgespoord. Dat was tien miljoen euro meer dan in 2003.

De Arbeidsinspectie controleerde in 2004 meer op illegale arbeid. Het aantal inspecties steeg van 3900 tot 6400.

In de Integrale Rapportage Handhaving staat verder dat de rechercheurs naar fraude zich steeds meer richten op risicogroepen en steeds slimmer gebruikmaken van gekoppelde gegevensbestanden.'Het risicogericht uitvoeren van inspecties en bestandvergelijkingen hebben hun vruchten afgeworpen en dragen bij tot het constateren van meer overtredingen per inspectie.'  Als er een overtreding in de WAO of WW wordt ontdekt, volgt er in 96 procent van de gevallen een sanctie.

Staatssecretaris Van Hoof stuurde de Tweede Kamer ook een periodiek rapport over de regelovertreding in WAO, WW en bijstand. Dat rapport verschijnt, sinds 2000, eens in de twee jaar en is gebaseerd op anoniem onderzoek onder uitkeringsgerechtigden. Uit dit onderzoek blijkt dat vooral WAO'ers de regels minder overtreden. In 2000 werd het aantal zwartwerkende arbeidsongeschikten op 15 procent geschat; in 2004 was dat 6 procent. Ook zijn er steeds minder WAO'ers die verzuimen door te geven dat hun gezondheid zà³ is verbeterd dat ze in staat zijn om meer te werken. In 2000 hield 26 procent zich niet aan die verplichting; in 2004 was dat gedaald tot 12 procent.

In de WW en de bijstand is een duidelijke daling te zien van het aantal
uitkeringsgerechtigden dat passend werk afwijst. In 2000 wees 20 procent van de mensen in de bijstand wel eens passend werk af; in 2004 was dat gedaald tot 12 procent. In de WW daalde het aantal neezeggers tegen passend werk van 19 tot 12 procent.

In een brief aan de Tweede Kamer hamert staatssecretaris Van Hoof op handhaving van de regels in de sociale zekerheid. 'Ik wil daarom het komende jaar het handhavingsbeleid intensiveren door onder andere verhoging van het aantal controles naar illegale tewerkstelling tot 10.500, verbetering van de samenwerking tussen instanties en het formeren van een 'aanjaagteam' om knelpunten op te lossen. Naar mijn oordeel is een actief handhavingsbeleid essentieel voor behoud van draagvlak voor de sociale zekerheid.'

Naast de Integrale Rapportage Handhaving 2004 en het periodieke rapport over de
regelovertreding in WAO, WW en bijstand stuurde staatssecretaris Van Hoof nog twee
rapporten naar de Tweede Kamer: 'Handhaving door de Sociale Verzekeringsbank; rapportage 2004' en 'Beoordeling rapportage Handhaving Sociale Verzekeringsbank 2004.'

bron:SZW