430.000,- voor uitvoeringsplan toeristisch-recreatief verkeer HeuvellandGedeputeerde Staten keuren het Uitvoeringsplan toeristisch-recreatief verkeer Heuvelland goed en stellen 430.000,- beschikbaar voor de uitvoeringsprojecten.

Concreet gebruikt de Provincie de bijdrage om initiatieven en projecten in het Heuvelland financieel te ondersteunen waardoor deze makkelijker van de grond komen. Gedacht moet worden aan het uitbreiden en verbeteren van parkeerplaatsen, het optimaliseren van het openbaar vervoer (waaronder Collectief Vraagafhankelijk Vervoer) en het verschaffen van toegankelijke informatie over de bereikbaarheid van het Heuvelland. Ook versnelt de Provincie de uitvoering van de eigen projecten op het provinciaal wegennet in het Heuvelland. Hiermee is globaal 15 miljoen euro gemoeid.

Het uitvoeringsplan beslaat een mix van samenhangende maatregelen, die zijn gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid én de leefbaarheid voor bezoekers en bewoners van het Heuvelland. Essentieel daarin is dat het verkeer via de juiste wegen wordt geleid.

Het doorgaande verkeer maakt daarbij gebruik van de hoofdwegen die daarvoor zijn bedoeld. De hoofdwegen worden daarom ook verder verbeterd. De gemeenten zullen in overleg met belanghebbenden onverharde en ondergeschikte wegen in natuurgebieden selectief bereikbaar maken voor wandelaars, fietsers, ruiters en belanghebbenden. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor de rustzoekende bezoeker van het Heuvelland. Afstemming van evenementen en verscherpte controles op het verkeersgedrag verhogen de verkeersveiligheid en verminderen de overlast voor bewoners.

De samenwerking en overleg met diverse belanghebbende organisaties en overleg met de bewoners hebben tot een breed draagvlak voor de plannen geleid. Dat blijkt ook uit de participatie van de deelnemende partijen (Gewest, gemeenten, politie, VVV, Staatsbosbeheer en Provincie) in de geplande uitvoeringsprojecten. Het is daarmee dan ook een plan van de samenwerkende partijen, die onder het motto Heuvelland samen natuurlijk bereikbaar overgaan tot de uitvoering van de plannen.

Samen in het motto duidt op de gezamenlijke inzet van de partijen, de integrale belangenafweging, maar ook op het Heuvelland voor alle verschillende gebruikers en vervoerwijzen. Natuurlijk heeft naast de betekenis van vanzelfsprekend ook de betekenis met respect voor natuur en landschap van het Heuvelland. In relatie met bereikbaarheid verwijst dat ook naar de visie: bereikbaarheid van voorzieningen via een goed stelsel van hoofdwegen en bescherming van natuur en landschap daarbinnen.

bron:Provincie LimburgComments are closed.
%d bloggers liken dit: