Minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties komt de gemeenten financieel extra tegemoet voor de afschaffing van de onroerende zaakbelasting gebruikersheffing op woningen(OZB). Het kabinet voegt structureel een bedrag van 85 miljoen euro toe aan het gemeentefonds ter compensatie van gemeenten. Het bedrag sluit aan bij berekeningen van de VNG. De afschaffing van het gebruikersdeel van de OZB voor woningen is een belangrijk onderdeel van de kabinetsmaatregelen voor lastenverlichting voor de burgers.

Eind 2004 besloot het kabinet om de afschaffing van OZB op woningen uit te stellen tot 1 januari 2006. Het voorstel om het gebruikersdeel van de OZB op woningen af te schaffen is vastgelegd in het regeerakkoord. Om gemeenten te compenseren voor de wegvallende OZB-inkomsten, was al een bedrag van 977 miljoen euro gereserveerd.

Minister Remkes komt met het extra compensatiebedrag zijn toezegging over de toereikendheid van de compensatieregeling na. Hij heeft steeds aangegeven dat 2002 het ijkjaar voor compensatie zou zijn. Doel daarvan was te voorkomen dat gemeenten strategisch gedrag zouden vertonen door het opschroeven van de tarieven, ten koste van burgers en bedrijfsleven, ten gunste van een hoger compensatiebedrag.

Veel gemeenten hebben na 2002 de tarieven verhoogd. Sommige om de effecten van de invoering van de Financiële verhoudingswet 1997 nog te verwerken, andere om beleidsmatige redenen of om hun uitgangspositie voor na 2005 te verbeteren. Nu blijkt dat een aantal gemeenten daardoor hun begroting voor volgend jaar niet meer rond krijgen is de minister bereid om de goeden niet onder de kwaden te laten lijden. Over het extra compensatiebedrag heeft de minister deze week afspraken gemaakt in het kabinet tijdens de begrotingsbehandelingen van 2006.

Met de extra middelen wordt gerealiseerd dat de gemeenten, gegeven de afschaffing OZB, er reëel niet op achteruitgaan, ook niet ten opzichte van de meicirculaire. De verdeling van het compensatiebedrag over de gemeenten, inmiddels meer dan 1 miljard euro, wordt op korte termijn geactualiseerd en op de site van het ministerie van BZK geplaatst.

Op verzoek van het kabinet, de provincies en de gemeenten heeft de Stuurgroep verkenning decentraal belastinggebied eerder dit jaar een nieuw stelsel van belastingen onderzocht. Het kabinet heeft vandaag haar standpunt op het rapport naar de Tweede Kamer gestuurd. Het rapport Eenhoorn werpt licht op toekomstige trajecten en wordt door het kabinet als een gescheiden traject van de huidige aanpassingen aan OZB gezien.

bron:BZK