'Bestrijding van discriminatie is noodzakelijk voor het functioneren en beschermen van onze democratische rechtsstaat en voor de kwaliteit van onze samenleving.' Dit vraagt om een gecoà¶rdineerde aanpak van de overheid in al zijn geledingen en door het maatschappelijk middenveld. Dit staat in het advies van de Regiegroep 'Toekomst Antidiscriminatiebureaus' dat op donderdag 8 december a.s.  door de voorzitter van de Regiegroep mw. dr.E. Borst-Eilers (oud-minister VWS)aan Minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie wordt aangeboden. Het rapport is in opdracht van minister Verdonk geschreven.

Aanleiding voor het rapport was het feit dat de positie van de ADB's dringend verbetering behoefde. Uit evaluatie van de Rijksstimuleringsregeling professionalisering ADB's bleek dat er grote verschillen zijn in kwaliteit, dat er geen landelijk dekkend stelsel is en dat er daarnaast geen sprake is van een logische geografische spreiding. Ook gemeentelijke bezuinigingen komen de continuïteit van de ADB's niet ten goede. Burgers moeten op gelijkwaardige wijze kunnen participeren en zich beschermd weten tegen discriminatie. Voorkomen moet worden dat mensen zich uitgesloten voelen en zich terugtrekken in de eigen groep en mogelijk zelfs gaan radicaliseren. Ook de recente rellen in Frankrijk en België onderschrijven nog eens extra de noodzaak van een goede, sociale samenhang, onderlinge maatschappelijke verhoudingen en binding tussen bevolkingsgroepen. Daarom is het van belang te investeren in de bestrijding van discriminatie en in laagdrempelige en toegankelijke voorzieningen voor burgers die hun klacht over discriminatie kunnen deponeren bij de antidiscriminatiebureaus, aldus de Regiegroep Minister Verdonk zal het advies bespreken in de Ministerraad. Begin volgend jaar zal het advies tezamen met een kabinetsreactie aan de Tweede Kamer worden gezonden.

bron:MinJus