De aanpak van spreekkoren is verbeterd doordat duidelijk is gemaakt wat niet in het stadion getolereerd wordt. Een andere verbetering is dat deze normen ook daadwerkelijk worden gehandhaafd en als er wel spreekkoren zijn, volgen er sancties van de KNVB naar de club. De stappen die worden genomen bij het ontstaan van spreekkoren en de aanpak van daders kunnen nog verder verbeterd worden.

Dit stelt het Auditteam voetbalvandalisme in het maandagavond aan minister Remkes en de KNVB aangeboden onderzoek naar spreekkoren. Naast dit spreekkorenonderzoek heeft Margo Vliegenthart, de voorzitter van het Auditteam en voormalig staatssecretaris van VWS, het eindrapport van het seizoen 2004-2005 aangeboden aan de minister. Hierin staan vijftig aanbevelingen voor verbetering van de ketenaanpak van de bestrijding van voetbalvandalisme.

In het eindrapport wordt de conclusie getrokken dat de afstemming en samenwerking tussen gemeenten, clubs, politie en OM - de zogenoemde ketenaanpak - in het algemeen goed verloopt. De samenwerking met partijen die niet bij iedere wedstrijd betrokken zijn zoals de NS, busmaatschappijen en spoorwegpolitie, verloopt moeizamer. Dit bleek onder meer uit het onderzoek naar de rellen bij Feyenoord - Ajax eerder dit jaar. Door van te voren scenario's te ontwikkelen  in geval van  het staken van de wedstrijd en het terugsturen van supporters bij ongeregeldheden kunnen politie, gemeente, club en vervoerders beter zijn voorbereid en op elkaar ingespeeld. De supportersvereniginen worden in de hele aanpak van het voetbalvandalisme te weinig betrokken.

Definitieve cijfers over het aantal incidenten volgen later van het Centraal
Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV). Hoewel de zeer ernstige rellen in Rotterdam de beeldvorming sterk beïnvloeden lijkt het erop dat de trend dat binnen de stadions en direct daarom heen minder gebeurt zich voortzet. Dit is een logisch gevolg van de stringentere aanpak. Er zijn echter steeds meer incidenten waarbij supportersgroepen ver voor de wedstrijd of zelfs de avond voor de wedstrijd de confrontatie zoeken. Een gevaarlijke ontwikkeling waartegen de politie succesvol kan optreden door goed informatie in te winnen en de informatie ook te gebruiken en te delen met andere korpsen. Ook de clubs spelen een belangrijke rol in het inwinnen en doorgeven van informatie.

De overige aanbevelingen die het Auditteam in het rapport doet zijn gericht op een meer dadergerichte aanpak, vermindering van politie-inzet en stadionverboden. Zo moeten de clubs meer moeite doen om te achterhalen welke supporters bij rellen betrokken zijn geweest en moeten deze supporters gestraft worden. Succesvolle methoden voor het terugdringen politie-inzet kunnen landelijk ingezet worden en de stewards krijgen een steeds grotere rol en moeten daar beter op worden voorbereid en bij worden ondersteund. En tot slot moeten stadionverboden beter worden gehandhaafd door pasfotoregistratie en het afspreken van meldingsovereenkomsten met supporters.

In dit tweede jaar van zijn bestaan heeft het Auditteam twee audits uitgevoerd. Een audit naar de incidenten rond NAC - FC Groningen en een audit naar het dieptepunt van het afgelopen seizoen: de ernstige ongeregeldheden bij Feyenoord - Ajax. Naast de audits zijn vier wedstrijdbezoeken afgelegd en heeft het Auditteam de haalbaarheid van pasfotoregistratie door de voetbalclubs onderzocht en het spreekkorenbeleid geëvalueerd.

Het auditteam voetbalvandalisme is in augustus 2003 door minister Remkes
geïnstalleerd. Voorzitter is mevrouw A.M. Vliegenthart, oud-staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De andere leden zijn J. Franssen (Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland), C.M. Ottevanger (oud-plaatsvervangend korpschef van de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond), C.A. Bakker (oud-plaatsvervangend korpschef van de regiopolitie Utrecht), G. Beelen (oud-auditor van de KNVB) en T. van Daalen (oud-procureur-generaal).

bron:BZK