In 2004 zijn bijna 770 duizend burgerlijke rechtszaken afgehandeld. Ongeveer de helft van de rechterlijke beslissingen heeft de vorm van een vonnis of een arrest, de andere helft bestaat uit beschikkingen. Met name de vonnissen in kantonzaken nemen sterk in aantal toe (+20 procent in vergelijking met 2003).

Sinds 1980 is het aantal uitspraken in burgerlijke rechtszaken bijna verviervoudigd. Ten opzichte van 2003 is sprake van een toename van bijna 12 procent.

Rechtbanken, sectoren kanton en civiel
Binnen de rechtbanken bestaat voor de behandeling van burgerlijke rechtszaken tegenwoordig een ´sector kanton' en een ´sector civiel'.

Bij de kantonsectoren zijn in 2004 ongeveer 380 duizend vonnissen uitgesproken en 200 duizend zaken geregeld bij beschikking. Van de vonnissen van kantonrechters was circa 80 procent een verstekvonnis. Verstekzaken bij de sector kanton zijn voornamelijk incassozaken aangebracht door woningbouwverenigingen, verzekeringsmaatschappijen en telecombedrijven.

Het aantal beschikkingen dat betrekking heeft op het ontbinden van arbeidsovereenkomsten is in 2004 met 9 procent gedaald. Daarentegen is bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) in het aantal afgehandelde ontslagaanvragen een stijging van 7 procent waargenomen. Op landelijk niveau is daarmee het totaal van ontslagprocedures via de kantonrechter en CWI licht gedaald (-1 procent).

Bij de civiele sectoren is in 2004 het aantal vonnissen en beschikkingen in vergelijking met 2003 gestegen. Het aantal vonnissen nam toe met 8 procent, het aantal beschikkingen met 7 procent.

Gerechtshoven en Hoge Raad
Bij de civiele kamers van de gerechtshoven zijn in 2004 8,8 duizend zaken tot een besluit gebracht. Dit waren vooral zaken in hoger beroep van vonnissen of beschikkingen van de rechtbanken. Bij de civiele kamer van de Hoge Raad gaat het jaarlijks om circa 500 beroepen in cassatie.

bron:CBS