In 2004 is de celcapaciteit van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) fors toegenomen. De capaciteit bedroeg eind 2004 22.237 plaatsen. Dat is een groei van 2.199 plaatsen ten opzichte van het jaar daarvoor. In het gevangeniswezen was de groei met 1.934 plaatsen het grootst. De invoering van meerpersoonscellen leverde daaraan een aandeel van 1.300 plaatsen en de eerste detentieboot voor vreemdelingen 300 plaatsen. In de jeugdsector was de groei 167 plaatsen, onder meer door de ingebruikname begin 2004 van de nieuwe justitiële jeugdinrichting Rentray in Flevoland. In de sector TBS steeg de capaciteit met 98 plaatsen. Dit staat in het jaarbericht van DJI over 2004.

Verder zijn door DJI in 2004 vernieuwende vormen van straftenuitvoerlegging onderzocht waarmee de aanhoudende druk op de capaciteit van DJI zou kunnen worden verlicht. Zo is een proef met elektronische detentie gestart waaraan 660 gedetineerden kunnen deelnemen. Bij elektronische detentie kan een beperkte groep gedetineerden hun straf van maximaal drie maanden, thuis uitzitten. Zij krijgen een elektronische enkelband waarmee kan worden geregistreerd of zij zich aan de gemaakte afspraken houden.

Terugkeer naar de maatschappij
Het gevangeniswezen werkt intensief aan reïntegratie onder meer door penitentiaire programma']s. Deze programma's zijn voor gedetineerden die zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van een half jaar of meer. Zij kunnen zich in de laatste fase van hun straf met behulp van een penitentiair programma voorbereiden op hun terugkeer in de samenleving. Dit gebeurt onder begeleiding en buiten de muren van de inrichting. In 2004 namen ruim 1.700 gedetineerden deel aan een penitentiair programma. Zo'n programma duurt gemiddeld drieënhalve maand. Niet alle gedetineerden komen voor deelname in aanmerking. Er gelden strenge criteria, zoals een aanvaardbaar verblijfsadres. Ook mag er geen sprake zijn van ernstige verslavingsproblematiek. Op dit moment komt op basis van de criteria zo'n 30% van de gedetineerden in aanmerking voor een programma. 27,5% van de gedetineerden, bijna de gehele doelgroep, nam in 2004 deel aan een penitentiair programma. Dat is een stijging van 6% ten opzichte van het vorige jaar.

Ontvluchtingen
In 2004 waren er 37 ontvluchtingen uit gesloten justitiële inrichtingen. Dat is evenveel als in 2003, terwijl de celcapaciteit met 12% is gestegen en het aantal ingeslotenen met 20% is toegenomen van 60.385 naar 72.335. De meeste ontvluchtingen vonden plaats in de justitiële jeugdinrichtingen en de detentie- en uitzetcentra, respectievelijk 13 en 14 ontvluchtingen. In de sector gevangeniswezen vonden in 2004 in totaal zeven ontvluchtingen plaats. Binnen de tbs-sector ging het om drie gevallen.

bron:MinJus