Aan het eind van het tweede kwartaal verstrekte UWV bijna 737.000 WAO-uitkeringen, 29.000 minder dan eind 2004. Als gevolg van de verlenging van loondoorbetaling bij ziekte van à©à©n naar twee jaar is de instroom in de WAO flink gedaald. In de eerste helft van 2005 bedroeg de instroom 14.000. Dat blijkt uit de halfjaarrapportage van UWV.

Bij deze instroom gaat het om WAO-rechten die và³à³r 2005 zijn ontstaan maar
nu tot uitbetaling zijn gekomen. Vorig jaar bedroeg de instroom in het eerste halfjaar 30.000. In de loop van 2005 zal de instroom verder afnemen, er ontstaan dit jaar immers geen nieuwe WAO-rechten. De uitstroom zal dit jaar toenemen, met name als gevolg van de herbeoordeling van WAO-gerechtigden onder de 50 jaar. Voor het hele jaar wordt een uitstroom van circa 95.000 verwacht. Eind 2005 ontvangen naar verwachting minder dan 700.000 mensen een WAO-uitkering.

Aantal WW-ers stijgt tot 324.000
Het aantal mensen met een WW-uitkering is in het eerste halfjaar toegenomen met 2.400 tot ruim 324.000. Bijna 115.000 WW-uitkeringen werden beëindigd. In meer dan de helft van de gevallen wordt de WW-uitkering vanwege werkhervatting beëindigd. Naar verwachting ontvangen eind 2005 bijna 346.000 mensen een WW-uitkering.

Ziektewet
De verzuimduur bij de vangnetgroepen is in de eerste zes maanden gedaald. Bij de
uitzendkrachten daalde de gemiddelde verzuimduur van 8,3 naar 3,5 weken ten opzichte van een jaar geleden. De verzuimduur van werklozen daalde van 12,4 naar 9,7 weken. De verbeteringen in de uitvoering van de Ziektewet/Arborol blijken effectief te zijn. De frequentie waarmee uitzendkrachten en werklozen een ziektewetuitkering ontvangen was al eerder met 20% afgenomen. In het afgelopen jaar is dit gestabiliseerd.

Reïntegratie
In het eerste halfjaar zijn bijna 12.300 cliënten na het volgen van een reïntegratietraject weer aan de slag gegaan. In totaal heeft UWV ruim 10.000 aanvragen voor een individuele reïntegratieovereenkomst (IRO) goedgekeurd, 137
aanvragen zijn afgewezen. Het begeleiden van cliënten verloopt succesvol. Eerder kondigden wij aan dit jaar 25.000 cliënten via een reïntegratietraject weer aan het werk te helpen. Aangezien de ervaring leert dat het aantal plaatsingen in het eerste kwartaal lager is dan in de rest van het jaar, is de verwachting dat deze doelstelling gehaald wordt. Daarnaast verwacht UWV dat reïntegratiecoaches, die per 1 juni actief zijn, ervoor gaan zorgen dat het aantal reïntegraties extra toeneemt.

Herbeoordelingen
In het eerste halfjaar heeft UWV ruim 47.000 mensen met een WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering herbeoordeeld volgens het aangepaste Schattingsbesluit. Bij de WAO- en WAZ-uitkeringen werd de uitkering in respectievelijk 49 en 54,4 procent van de gevallen verlaagd of beëindigd. Bij de Wajong-uitkeringen is dat 9,6 procent. Gemiddeld werd in 37,5% van de herbeoordelingen de uitkering verlaagd of beëindigd. UWV hecht zeer aan de zorgvuldigheid waarmee de herbeoordelingen worden uitgevoerd. In totaal zijn sinds de start van de herbeoordelingen op 1 oktober 2004 55.000 cliënten herbeoordeeld, van wie inmiddels 900 werk hebben gevonden. UWV is in overleg met het Ministerie van SZW over de bijstelling van de planning van de herbeoordelingen.

Voortgang Loonaangifte 2006
Werkgevers doen vanaf 1 januari 2006 bij à©à©n loket, namelijk de Belastingsdienst, hun loonaangifte. Op basis van die gegevens worden zowel belastingen als premies werknemersverzekeringen geïnd. UWV vult met deze gegevens de polisadministratie. In het tweede halfjaar 2005 en in 2006 legt UWV met de Belastingdienst de nadruk op het ondersteunen van de werkgevers zodat zij op de juiste wijze en op tijd kunnen voldoen aan de aangifteverplichting.

Personeel en organisatie
In het afgelopen kwartaal is het nieuwe Sociaal Plan in werking getreden. Inmiddels is UWV begonnen met het boventallig verklaren van medewerkers. Met behulp van mobiliteitscentra en outplacement-bureaus begeleiden wij boventallige medewerkers die (nog) niet binnen UWV herplaatst kunnen worden naar ander werk. Er zijn tot nu toe nog geen gedwongen ontslagen gevallen. In het tweede kwartaal is het aantal medewerkers verder afgenomen. Op 1 juli waren er 20.882 mensen in dienst bij UWV, 2.968 minder dan op 1 januari 2003. De totale uitvoeringskosten zijn in het eerste halfjaar binnen de begroting gebleven; van de begrote 937,7 miljoen euro is 930,8 miljoen besteed. De lichte overschrijding (0.4 %) van de personeelskosten wordt door de personeelsreductie in de loop van 2005 opgelost.
 
bron:UWV