Het aantal WW-uitkeringen neemt in 2006 af tot 280.000. Dit is een daling van 34.000 ten opzichte van eind 2005. Ook het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, dat al sinds 2003 aan het afnemen is, daalt verder in 2006. Eind 2006 verstrekt UWV naar verwachting 851.000 arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, tegenover 891.000 eind 2005. Dat blijkt uit de ramingen in de Januarinota, die UWV naar minister de Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gestuurd.

De Januarinota geeft inzicht in de ontwikkeling van de programmakosten (uitgaven voor uitkeringen, sociale werkgeverslasten en reïntegratiebudgetten) en de uitvoeringskosten van UWV, waarbij de nadruk op de ontwikkeling van de programmakosten ligt.

Het aantal WW-uitkeringen neemt in 2006 af van 314.000 tot 280.000. In 2006 komen naar verwachting 373.000 mensen in de WW, 34.000 minder dan in 2005. Het aantal mensen dat weer uit de WW komt, neemt eveneens af: van 415.000 in 2005 tot 407.000 in 2006. De verwachting van het aantal WW-uitkeringen voor 2006 is ten opzichte van de Oktobernota flink naar beneden bijgesteld. Belangrijkste oorzaak hiervoor is de gunstiger ontwikkeling van de arbeidsmarkt.

Als gevolg van de Wet Verbetering Poortwachter, de herbeoordelingen en de invoering van de WIA neemt het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ook in 2006 flink af. Het totale aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen bedraagt eind 2006 naar verwachting ruim 851.000 en komt daarmee weer onder het niveau van 1996. Het grootste deel van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen betreft WAO-uitkeringen. Daarvan verstrekt UWV er eind 2006 naar verwachting ruim 636.000. Volgens de raming was dit eind 2005 nog bijna 703.000. Het aantal WAO-uitkeringen neemt zo sterk af doordat er geen nieuwe instroom meer plaatsvindt en de uitstroom tegelijkertijd groot is als gevolg van de herbeoordelingen. Ook een groot deel van de mensen met een WAZ- en Wajonguitkering wordt door UWV opnieuw beoordeeld. Toch stijgt het aantal Wajong-uitkeringen in 2006 van 147.000 naar ruim 152.000. Dit komt doordat de uitstroom nog beperkt is. De Wajong is in 1976 van kracht geworden, pas over 15 jaar zullen de eerste mensen die destijds in de Wajong terechtkwamen weer uitstromen omdat zij 65 geworden zijn. Nu de WIA is ingegaan verstrekt UWV twee nieuwe uitkeringen: IVA-uitkeringen voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten en WGA-uitkeringen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Eind 2006 verstrekt UWV naar verwachting 14.700 IVA-uitkeringen en 9.800 WGA-uitkeringen. Deze verwachting is gebaseerd op de geschatte effecten van de wet- en regelgeving en de ontwikkeling van het aantal WAO-uitkeringen.

Op basis van de raming van het aantal uitkeringen doet UWV prognoses over de
kostenontwikkeling. De verwachting is dat het totale vermogen van de UWV-fondsen dit jaar met 722 miljoen euro afneemt tot 9,8 miljard euro. In oktober 2005 was de verwachting nog dat het vermogen in 2006 met 1,7 miljard euro zou afnemen. Dat de afname dit jaar zoveel kleiner zal zijn dan eerder gedacht, heeft verschillende oorzaken. De twee belangrijkste zijn de lagere WW-lasten en de hogere baten bij de WW doordat de premie voor het belangrijkste werkloosheidsfonds hoger is vastgesteld dan de adviespremie waarmee nog in de Oktobernota werd gerekend.

bron:UWV