In 2005 bedroeg het aantal ingediende verzoeken om een oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) 621. Dat is een toename ten opzichte van het voorgaande jaar van 45%.  Zo blijkt uit het Jaarverslag 2005 van de CGB. In 2005 bracht de CGB 245 oordelen uit (2004: 186) en zes adviezen. De toename qua oordelen is met name te zien bij de grond leeftijd, hetgeen te verwachten was gezien de recente invoering van deze discriminatiegrond (mei 2004).  De grote hoeveelheid aan verzoeken heeft er mede toe geleid dat de CGB eind 2005 en begin 2006 vier adviezen op de grond leeftijd heeft uitgebracht. Overigens is er sprake van een stijging bij nagenoeg alle discriminatiegronden. Op de grond seksuele gerichtheid blijft het aantal verzoeken en oordelen echter achter.

Gekeken naar de effecten van de oordelen van de CGB, blijkt in 73% van de gevallen waarin follow-up mogelijk was, het oordeel ook daadwerkelijk opgevolgd te worden. Daarmee is de trend van vorige jaren voortgezet. Enkele voorbeelden:
- de christelijke school die een niet-praktiserende moslima afwees als roostermaker, sloot met haar alsnog een overeenkomst (oordeel 2005-102);
- het deurbeleid van de horeca in Utrecht is aangepast volgens de aanbevelingen van de CGB aan het samenwerkingsverband van gemeente, horecaondernemers, politie en openbaar ministerie;
- werkgevers die vrouwen benadeelden bij de toepassing van arbeidsvoorwaarden-regelingen (oordelen 2005-77, 99 en 144) of deeltijders slechts gedeeltelijk compenseerden voor cursussen (2005-105) pasten hun regelingen aan;
- de voor gehandicapten en chronisch zieken nadelige bepaling in de polisvoorwaarden van een collectieve ziektekostenverzekering is geschrapt (oordelen 2005-186 en 187);
- een sociale dienst heeft een oudere uitkeringsgerechtigde alsnog een opleidingstraject aangeboden, terwijl zij dat eerder wegens leeftijd had geweigerd (oordeel 2005-54 en 55).

Alex Geert Castermans, voorzitter van de CGB, zegt hierover: 'Vaak genoeg blijkt in op het oog triviale zaken sprake te zijn van onderscheid dat ondoordacht en onnodig wordt gemaakt. En dat dus zo uit de wereld is te helpen.'

bron:CGB