Het aantal aanvragen voor gezinsvorming of -hereniging is sterk gedaald. In de eerste acht maanden waren er 23% minder aanvragen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit komt vooral door de strengere eisen voor deze aanvragen. Dit staat in de rapportage Vreemdelingenketen (mei-augustus 2005), die minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

 

De sterke daling van het aantal aanvragen voor een machtiging voorlopige verblijf (mvv) voor gezinsvorming- of hereniging wordt vooral veroorzaakt door de strengere eisen. Zo moeten beide partners nu 21 jaar zijn. Eerst was dat 18 jaar. Ook moet de partner in Nederland een hoger inkomen hebben. Een andere oorzaak van de daling is dat inwoners van de tien nieuwe EU-landen geen mvv meer hoeven aan te vragen.

Asielinstroom
De asielinstroom is ongeveer gelijk aan die in de eerste periode van 2005. Het kabinet verwacht dat eind 2005 het aantal asielaanvragen meer dan tienduizend zal zijn.

De asielinstroom in Europa is met 18% gedaald ten opzichte van de laatste periode van 2004. De vijf landen waar asielzoekers vooral heen gaan zijn: Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zweden.

Andere bevindingen uit de rapportage zijn:

Het percentage mvv-aanvragen voor andere verblijfsdoelen dan gezinshereniging (zoals studie en arbeid) is gestegen met 5%.
Voor het eerst is ruim gebruikgemaakt van de mogelijkheid van de 48-uursprocedure. Dit aantal is opgelopen naar 338. Het percentage aanvragen dat binnen de 48-uursprocedure is afgedaan (zowel afwijzingen als inwilligingen), is gestegen tot 51%.
Het percentage aanvragen dat is afgewezen bij de aanmeldcentra (AC), daalde van 46% naar 37%.

De bezetting van de centrale opvang is gedaald met 12%, naar 32.247 personen. Het aantal mensen dat langer dan vier jaar in de opvang zit, is met 7% gedaald.
De uitstroom uit het project Terugkeer loopt volgens het kabinet goed. Het aantal uit het project gestroomde vreemdelingen is gestegen met 5%.  

bron:RVD