Op 26 oktober jl. is na ruim 24 uur onafgebroken onderhandelen het overleg over de CAO Thuiszorg vastgelopen. Op  woensdag 9 november hebben de bonden het overleg over de CAO Thuiszorg met de werkgevers (Z-org en BTN) voortgezet. Vandaag, donderdag 10 november, is na wederom meer dan 24 uur onderhandelen een akkoord bereikt. De ruim 130.000 werknemers in de thuiszorg krijgen met ingang van 1 december een structurele loonsverhoging van 0,8 procent.

Op 1 juni 2006 krijgen zij een tweede salarsiverhoging van 1%. De eindejaarsuitkering wordt per december 2005 structureel verhoogd met 1%. Andere afspraken gingen onder andere over de loondoorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en de verdeling van de pensioenpremie. De nieuwe CAO loopt van 1 januari 2005 tot 1 oktober 2006.

De partijen hebben over doorbetaling van het loon bij ziekte en arbeidsongeschiktheid afgesproken dat werknemers in het eerste verzuimjaar 100 procent van hun loon krijgen doorbetaald en het tweede jaar 70 procent. Zieke werknemers die deelnemen aan reïntegratieactiviteiten hebben weer recht op het loondoorbetalingvolledige salaris. Deze afspraak gaat in per 1 januari 2006. ABVAKABO FNV heeft verder kunnen regelen dat zieke werknemers in de thuiszorg nooit minder loon ontvangen dan het wettelijk minimumloon.

De premieverdeling van het PGGM-pensioen wordt per 1 januari 2006 ten gunste van de werknemers gewijzigd in een 50/50-verdeling. Dit was een 60/40(werknemer/werkgever)-verdeling. Verder is afgesproken dat de WMO-activiteiten komen te vallen onder de werkingssfeer van de CAO. De werkgeversbijdrage voor kinderopvang is vastgesteld op 1/6e deel van de kosten van kinderopvang (met een maximum van het uurtarief zoals dat jaarlijks door de overheid wordt vastgesteld).

In de CAO Thuiszorg wordt een levensloopregeling opgenomen. Deze afspraak gaat in op 1 januari 2006. Over het opnemen van verlof in het kader van de levensloopregeling en doorbetaling van pensioenpremie zijn aanvullende afspraken gemaakt. Een van de belangrijke punten was de wens van de werkgever om per 1 januari 2008 een modernisering /decentralisatie van de CAO door te voeren. Er wordt onderzocht hoe de Ondernemingsraden kunnen worden gefaciliteerd bij hun rol bij de modernisering van de CAO.

In de nieuwe CAO blijft de wachtgeldregeling geborgd, maar wordt geharmoniseerd naar het niveau van de CAO V&V. Ook zijn in de CAO afspraken gemaakt om te komen tot een werkgeversbijdrage voor aanvullende verzekeringen in het kader van de nieuwe zorgverzekeringswet.

Onderhandelaar E. Maas van ABVAKABO FNV is tevreden: 'Het waren uitermate moeizame en zeer langdurige CAO-onderhandelingen, maar we hebben op belangrijke punten als loondoorbetaling bij ziekte, de levensloop en de verdeling van de pensioenpremie goede afspraken kunnen maken.'

ABVAKABO FNV legt dit akkoord met een positief advies voor aan de leden.
Naast ABVAKABO FNV onderhandelden ook CNV Publieke Zaak, Nu '91, De Unie Zorg en Welzijn en  FBZ namens de werknemers.

bron:FNV