Minder regeldrukte en papierwerk in de horeca, dat is de inzet van het Actieplan Horeca dat staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Horecaondernemers ervaren een grote regeldruk vanuit vooral de rijksoverheid en gemeenten. De gemiddelde horecaondernemer is E 26.610 per jaar kwijt aan administratieve lasten, ruim E 2000 boven het gemiddelde van alle ondernemers. Eisen aan milieu, veiligheid, geluid, criminaliteit, voedselveiligheid, arbeidsomstandigheden, brandveiligheid, de horecaondernemer heeft er allemaal mee te maken.

Het Actieplan zet alle maatregelen op een rij die het kabinet wil nemen om de
regeloverlast in de horeca op het vlak van vergunningen, arbowetgeving,
voedselveiligheid, toezicht, strijdige regelgeving en brandveiligheid terug te dringen.
De horeca profiteert vanzelfsprekend van de algemene maatregelen die het kabinet neemt om die regeldruk terug te brengen. Daarnaast bevat het plan echter ook specifiek op de Horeca gerichte maatregelen zoals een vereenvoudiging van de Drank en Horecawetvergunning. In het plan is verder opgenomen wat de gemeenten willen doen.

Met dit Actieplan worden de verschillende acties van uiteenlopende projecten die effect hebben in de horecasector, samengebracht. De reductievoorstellen zijn vooral gebaseerd op uitkomsten van het project Modelbedrijven, de pilots Strijdige Regelgeving, het advies van de Taskforce Vergunningen, het project Gezamenlijke Bedrijfsbezoeken door Rijksinspecties en gesprekken met Koninklijke Horeca Nederland.

Het kabinet wil de regeldruk in de horeca op een aantal manieren verlagen:

In het Project Vereenvoudiging Vergunningen worden alle vergunningsystemen getoetst aan het Toetsingskader Vergunningen. De verschillende horeca-vergunningen krijgen daarbij voorrang en zullen in onderlinge samenhang worden doorgelicht om te kijken of het met minder kan, eenvoudiger en sneller.

De Drank- en Horecawet wordt versoberd; naar verwachting nog dit jaar komt er een
wetsvoorstel van de minister van VWS waardoor voortaan alleen een nieuwe DHW-vergunning nodig is als een nieuwe horecalokaliteit wordt opgericht of na een ingrijpende verbouwing en niet meer als er een nieuwe bedrijfsleider komt.

Er komt à©à©n omgevingsvergunning met à©à©n loket bij gemeenten en een digitale aanvraagmogelijkheid. Lokale lasten worden verminderd, onlangs is een
snoeiplan naar gemeenten gestuurd om lokale regeldruk en administratieve lasten te
verminderen.

Om makkelijker met arboregels te werken, bestaan er reeds digitale branche-Risico
Inventarisatie en Evaluaties ), een website over Arbo-regels en een MKB-Arboprogramma. Op branche- en CAO-niveau of in overleg met de medezeggenschapsraad kunnen horecaondernemers hun deskundige hulp bij de RIE voortaan zelf inrichten, dat scheelt veel geld.

Er wordt gewerkt aan een hygiënecode die onderscheid maakt naar meer en minder
risicovolle bedrijfsprocessen. Dat zou vooral voor midden- en kleinbedrijf de
administratieve lasten beperken. Landelijke inspectiediensten en ander lokale en
regionale toezichthouder gaan samenwerken om de toezichtslasten bij de bedrijven te verminderen.

Er komt een (elektronische) Horecawijzer voor ondernemers, burgers en ambtenaren die duidelijkheid geeft in het woud van regels voor de Horeca. Die wordt gemaakt door de ministeries van VROM, EZ, VWS en Koninklijke Horeca Nederland. Het ministerie van EZ en BZK stimuleren accountmanagement bij gemeenten, waardoor een ondernemer à©à©n aanspreekpunt krijgt voor de afhandeling van zijn vergunningen. De adviestaak en de voorschriften van de brandweer worden verder geà¼niformeerd.

Voor de uitvoering van de acties zijn verschillende partijen verantwoordelijk, naast de
ministeries van BZK, EZ, Financiën VROM, VWS, SZW zijn dat gemeenten, brandweer,
Voedsel en Waren Autoriteit, Arbeidsinspectie en ook Koninklijke Horeca Nederland. De Staatssecretaris van Economische Zaken zal het komend jaar nagaan of de acties voor de horeca daadwerkelijk worden uitgevoerd en de Tweede Kamer daar over à©à©n
jaar over rapporteren.

bron:EZ