Mensen zijn in de toekomst minder tijd en geld kwijt als ze zich inschrijven als werkzoekende of een uitkering willen aanvragen. De zogeheten administratieve lasten voor de burgers zullen vooral in 2007 merkbaar dalen. Mensen zijn ten opzichte van 2002 15,5 procent minder tijd kwijt en de kosten voor onder andere kopieën, postzegels en reiskosten dalen met 26,5 procent.

Dit staat in een brief aan de Tweede Kamer van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Onder het motto ´minder regels, meer kwaliteit' heeft het kabinet in het actieprogramma ´Andere Overheid' afgesproken om de administratieve lasten voor burgers en bedrijfsleven in deze kabinetsperiode te verminderen met 25 procent. De Geus heeft dit jaar de gemengde commissie Administratieve Lasten Burgers ingesteld die adviseert op welke wijze de doelstelling gehaald kan worden. In de commissie zitten burgers, uitvoeringsinstellingen zoals UWV en CWI en externe deskundigen.

Het meest merkbaar voor de burgers zijn de introductie van de polisadministratie en het digitale klantdossier. Mensen besparen onder andere hierdoor in totaal ruim 1,65 miljoen euro aan kosten en realiseren ze een tijdwinst van ruim 2 miljoen uren. De invoering van à©à©n polisadministratie betekent dat burgers niet meer lastig gevallen mogen worden met vragen naar gegevens die al in deze administratie zijn opgenomen. Door het digitale klantendossier hoeven mensen bij de aanvraag van een uitkering hun gegevens in het hele traject nog maar eenmaal te verstrekken.

De geplande veranderingen in de Arbowet en de Arbeidstijdenwet hebben naar verwachting voor vrijwilligersorganisaties tot gevolg dat 95 procent van de administratieve lasten vervalt die met deze wetten samenhangt. Vrijwilligersorganisaties die geen betaald personeel in dienst hebben, hoeven onder andere geen risico inventarisatie & evaluatie meer te maken. Ook zal de Arbeidstijdenwet voor deze organisaties sterk worden ingeperkt.

De lasten die het gevolg zijn van de Wet Kinderopvang zijn niet in de cijfers verwerkt, omdat de wet pas in 2005 is ingevoerd en het dus niet mogelijk was om een vergelijking te maken met de situatie in 2002. Begin volgend jaar wordt gemeten hoe groot de administratieve lasten van de wet nu zijn. Ook de lastenvermindering door de invoering van de Wet werk en bijstand is niet meegenomen omdat dit op het terrein van de gemeenten ligt.

Overigens dalen de administratieve lasten ten opzichte van 2002 ook door de afname van het aantal uitkeringen. Als dit wordt meegeteld, besparen mensen 32 procent op tijd en 37 procent op de kosten.

bron:SZW