Jaarlijks maken ondernemers in Nederland hoge kosten om te kunnen voldoen aan
informatieverplichtingen die voortvloeien uit wet- en regelgeving, zoals het opstellen van de jaarrekening en de belastingaangifte, en het aanleveren van statistische gegevens. Om deze administratieve kosten te verminderen, ontwikkelde het ministerie van Justitie in nauwe samenwerking met het ministerie van Financiën en het bedrijfsleven, een Nederlandse XBRL-taxonomie, die het verzamelen van gegevens en het opstellen van rapportages sterk vereenvoudigt.

De geraamde administratieve lastenverlichting bij gebruik van de taxonomie bedraagt voor ondernemers 350 miljoen euro in 2007, maar bij optimale benutting van de mogelijkheden kunnen de besparingen oplopen tot zo'n 900 miljoen euro. Dit blijkt uit de brief over de 'vermindering administratieve lasten jaarrekeningrecht', die minister Donner naar de Kamer heeft gestuurd.

Door een Nederlandse XBRL-taxonomie in te voeren in financiële softwarepakketten, kunnen ondernemers en accountants met één druk op de knop de juiste gegevens voor de jaarrekening, winstaangifte en economische statistieken uit hun administratie verzamelen en aanleveren bij de Kamers van Koophandel (KvK), Belastingdienst en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
XBRL (eXtensible Business Reporting Language) is een open standaard voor de elektronische uitwisseling van bedrijfsrapportages. De taxonomie is een gegevenswoordenboek waarin alle gegevens uit de belangrijkste financiële verantwoordingsketens (jaarrekening-, fiscaal en statistiekdomein) en hun onderlinge samenhang zijn vastgelegd. De XBRL-taxonomie verandert niets aan de administratie van de ondernemer, maar plaatst de taxonomie als een soort tolk tussen de administratie van de ondernemer en de door de overheid gevraagde informatie. Dit gebeurt door middel van het inlezen van de taxonomie in de software. Jaarlijks kan een nieuwe taxonomie, aangepast aan wijzigingen in de wetgeving, kosteloos worden gedownload van het internet.
Testen
Voor de ondernemer zijn het met name de kosten voor het inschakelen van accountants en belastingadviseurs die omlaag gaan. Nog dit jaar kunnen ondernemers van start met de taxonomie, ter voorbereiding op grootschalig gebruik vanaf 2007. Verschillende samenwerkingsverbanden van softwareleveranciers en gebruikers hebben de taxonomie de afgelopen maanden intensief getest in reële praktijksituaties. Dit betrof niet alleen gegevensverzameling en -uitwisseling tussen ondernemingen en overheid (KvK, Belastingdienst en CBS), maar ook tussen ondernemingen en banken in het kader van kredietverlening.
Internationaal
Internationaal wordt de Nederlandse innovatieve aanpak om via de XBRL-taxonomie
administratieve lastenverlichting voor het bedrijfsleven te bereiken met interesse gevolgd. In Australië, Nieuw Zeeland en de Verenigde Staten zijn inmiddels naar Nederlands voorbeeld projecten in voorbereiding. Daarnaast tonen onder meer landen uit de Europese Unie evenals Japan interesse.
bron:MinJus