Het College Bescherming Persoonsgegevens(CBP) heeft geen bedenkingen tegen het openbaar maken van nevenfuncties en inkomsten uit nevenfuncties van politieke ambtsdragers zoals leden van de Eerste en Tweede Kamer, commissarissen van de Koningin en burgemeesters en wethouders.

In zijn advies aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het wetsvoorstel openbaarmaking nevenfuncties en inkomsten uit nevenfuncties van politieke ambtsdragers benadrukt het CBP het belang van zo groot mogelijke transparantie hierover.

Politieke ambtsdragers vervullen een publieke functie. Speculaties over nevenfuncties en de eventueel daaruit voortvloeiende inkomsten zijn schadelijk voor het aanzien van het ambt en dienen naar het oordeel van het CBP om die reden voorkomen te worden. Vanuit het perspectief van een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens ziet het CBP geen bezwaar in openbaarmaking van nevenfuncties en inkomsten hieruit van politieke ambtsdragers.

Bron: CBP