Woensdag viel volgens nog onbevestigde berichten bij 60.000 Aegon-vliegwiel gedupeerden een brief van Aegon op de deurmat. Aegon geeft in haar brief aan dat zij de gedupeerden -tegemoet wil komen- door de bekritiseerde Duisenberg-regeling aan haar klanten aan te bieden.

Op basis hiervan komt Beursklacht tot de volgende conclusie:

Met het oog op de huidige ontwikkelingen in de rechtspraak moet de Duisenberg-regeling als te mager worden beschouwd. Het voorstel behelst alleen kwijtschelding van een deel van de restschuld en laat de ingelegde bedragen volledig voor rekening van de gedupeerde.
.
Beursklacht adviseert haar cliënten en iedere vliegwiel gedupeerden dan ook de
regeling niet te accepteren daar het voorstel geen recht doet aan de huidige- en
vergelijkbare jurisprudentie inzake effectenlease.

In de komende collectieve procedure worden de navolgende argumenten als verweer tegen Aegon aangevoerd:

- Eega-verweer is van toepassing
Als tijdig en rechtsgeldig door de echtgenoot is vernietigd, betekent dit dat er geen restschuld is en dat de volledige inleg moet worden terugbetaald.

- Juniorlease is van toepassing
Door minderjarigen aangegane contracten zijn vernietigbaar. Dit houdt in dat er geen restschuld is en dat de volledige inleg moet worden terugbetaald.

- Wet op het Consumentenkrediet (WCK) is van toepassing
Diverse rechtbanken hebben de WCK van toepassing verklaard op de aandelenlease-producten.Omdat Aegon niet beschikte over de vergunning die door de WCK is voorgeschreven, zijn de contracten nietig. In principe brengt dit mee dat er geen sprake is van een restschuld en dat de volledige inleg moet worden terugbetaald.
Deze uitspraken lijken met name in het voordeel te zijn van gedupeerden met schade die vooral uit verlies van inleg bestaat.

- Aegon heeft de zorgplicht geschonden
De op haar rustende zorgplicht is door Aegon geschonden. Vaak levert dit voor gedupeerde een kwijtschelding van de restschuld op en veelal ook tot teruggave van een groot deel van de inleg.

- Ook beroepen op dwaling en misbruik van omstandigheden worden gehonoreerd met een beter resultaat dan de Duisenberg-regeling.

- Geconstateerd is dat de aankoop van de aandelen niet volgens de daartoe strekkende wettelijke voorschriften heeft plaatsgevonden. Tot op heden heeft Aegon niet kunnen aantonen dat de aandelen overeenkomstig de overeenkomst zijn aangekocht. Ook over de gehanteerde aan- en verkoopkoersen bestaan twijfels. In die gevallen vordert Aegon ten onrechte restschulden terug. Mochten deze bevindingen binnen rechte worden bekrachtigd dan resulteert dit in nietigheid van de overeenkomsten en terugbetaling van de volledige inleg op grond van de onrechtmatige daad.

Nu de meeste rechters de gedupeerden grotendeels danwel geheel in het gelijk stellen, doet de Duisenberg-regeling geen recht aan de juridische positie van partijen. Verder bestaat de mogelijkheid om tegen redelijke prijs te procederen.

Op 26 september deponeert Beursklacht de dagvaarding namens haar cliënten tegen
Aegon.

Rekening houden met de proceskosten en het procesrisico zou, naast kwijtschelding of terugbetaling van de restschuld, terugbetaling van 70% van de oorspronkelijke inleg een aanvaardbare schikking kunnen zijn om de gedupeerden te compenseren en het boek definitief te kunnen sluiten.

Het enige alternatief om uw recht te halen en uw geld geheel of gedeeltelijk terug te verkrijgen is (voort-)procederen tegen Aegon.
Echter die beslissing is natuurlijk aan een ieder als benadeelde.

bron:Beursklacht