AFM: bekendheid anti-witwaswetten onder tussenpersonen geringDe Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft geconstateerd dat assurantietussenpersonen weinig kennis hebben van anti-witwaswetten. Uit een regionaal onderzoek dat de AFM eind mei heeft uitgevoerd in Zuid-Limburg, is gebleken dat de kennis van de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wmot 1993) en de Wet identificatie dienstverlening (Wid 1993) onder de tussenpersonen gering is. Beide wetten zijn er onder meer op gericht om het witwassen van crimineel geld te voorkomen.

De AFM heeft bij 26 assurantietussenpersonen in Zuid-Limburg gekeken naar de bekendheid met de Wmot en Wid en of hier aan wordt voldaan. Uit het onderzoek en de gesprekken met de tussenpersonen, ontstaat een zorgelijk beeld. Door te geringe kennis van de wetgeving wordt deze vaak niet nageleefd. De verplichting om vooraf de identiteit van een cliënt formeel vast te stellen voordat er diensten worden verricht, conform de bepalingen in de Wid, wordt vaak pas nageleefd als een bank of verzekeraar hier om vraagt. Ook de kennis van ongebruikelijke transacties, en welke gemeld dienen te worden bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties in Zoetermeer, is gering. De AFM heeft bij haar onderzoek één transactie aangetroffen die gemeld had moeten worden en heeft deze bij het meldpunt gemeld. De bevindingen uit het regionale onderzoek komen overeen met eerder uitgevoerde onderzoeken bij tussenpersonen.Dit najaar zal de AFM elders in het land een soortgelijk regionaal onderzoek uitvoeren.

Ook de kwaliteit van de onderzochte cliëntendossiers is zorgelijk in de ogen van de AFM; vaak bleken de gegeven adviezen niet te reconstrueren en in een enkel geval bleken cliëntendossiers geheel te ontbreken. De Wet financiele dienstverlening (Wfd) die op korte termijn in werking treedt, stelt als eis dat een financieel dienstverlener, waaronder ook assurantietussenpersonen, moet beschikken over een adequate administratieve organisatie. De AFM vindt met name de reconstrueerbaarheid van deze dossiers van belang om vast te stellen of een financieel dienstverlener zich aan de wet heeft gehouden bij het bemiddelen, adviseren of verkopen van financiële diensten aan de consument.

Met de inwerkingtreding van de Wfd, zal het toezicht op de naleving van de Wmot en Wid aansluiten bij de nieuwe wettelijke eisen die de Wfd stelt. Dit houdt in dat overtredingen die worden geconstateerd als het gaat om het niet naleven van de Wid en Wmot, gevolgen kunnen hebben voor het verlenen van een Wfd-vergunning of aanleiding kunnen zijn voor sancties tegen Wfd-vergunninghouders.

bron:AFMComments are closed.
%d bloggers liken dit: