De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft in 2005 in totaal 114 toezichtmaatregelen genomen tegen financiële instellingen. Het aantal toezichtmaatregelen in 2004 bedroeg 87. Vorig jaar heeft de AFM 38 keer aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie wegens overtreding van de wet- en regelgeving. Verder zijn er door de AFM 19 boetes en 14 lasten onder dwangsom opgelegd. Ook gaf de AFM in 24 gevallen een aanwijzing aan een instelling, werd er zeven keer publiekelijk gewaarschuwd, eenmaal een stille curator aangesteld en drie vergunningen ingetrokken. Het verslagjaar 2005 was het laatste jaar waarin de opzet van gedragstoezicht een centrale plaats innam bij de AFM. De inrichting van het toezicht op basis van de Wet financiële dienstverlening (Wfd) werd afgerond. Ook zijn grote vorderingen gemaakt met de voorbereiding van het toezicht op accountantsorganisaties en het toezicht op jaarverslaggeving.

Ook ging het prospectustoezicht over van Euronext naar de AFM op basis van de Europese Prospectusrichtlijn. Verder werd ook Europese richtlijn marktmisbruik geïmplementeerd, waarbij het toezicht op de verspreiding van koersgevoelige informatie en koersmanipulatie bij de AFM is ondergebracht. In 2005 heeft de AFM 20 folders en rapporten gepubliceerd. In het verslagjaar werden onder meer thema-onderzoeken uitgevoerd naar vastgoed-CV's en -fondsen, en hedge funds. Er werden onderzoeken ingesteld bij  assurantietussenpersonen en effecten- en beleggingsinstellingen naar de naleving van de Wet identificatie bij dienstverlening (Wid) en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wmot). De samenwerking met andere toezichthouders, opsporingsinstanties en het Openbaar Ministerie is geïntensiveerd. Het aantal wettelijke taken van de AFM is gegroeid tot 40. Al deze taken hebben gemeen dat het gaat om toegang tot informatie, gelijkwaardigheid van informatie en het beschermen van zwakkere partijen op de financiële markten.

bron:AFM