Het voorstel om de onroerende zaakbelasting (OZB) voor gebruikers van woningen af te schaffen en de overige OZB-tarieven te maximeren leidt niet tot de verwachte effecten voor burgers en gemeenten. Het afschaffen van de OZB vergroot inkomensverschillen bij zowel burgers als gemeenten. Het leidt niet tot een echte lastenverlichting voor burgers.

 De maximering van de OZB-tarieven leidt tot een verplaatsing van de belastingdruk. Vooral rijke gemeenten blijken te profiteren. Arme gemeenten krijgen daarentegen te maken met een beperking van hun financiële mogelijkheden. Dit zijn de zwaarwegende conclusies van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) in een gevraagd advies naar de werking van de voorstellen. De Raad komt los van principiële bedenkingen tot de conclusie, dat het onverantwoord is om tot invoering van het wetsvoorstel over te gaan.

Voor het wegvallen van deze OZB-inkomsten worden gemeenten gecompenseerd door een hogere uitkering uit het gemeentefonds. De compensatie werkt echter zeer nadelig uit voor veel arme gemeenten. Voordeelgemeenten ontvangen echter geld dat zij eigenlijk niet nodig hebben. De voorstellen leiden tot een verkeerde verdeling van het gemeentefonds. Deze herverdeeleffecten sluiten naar het oordeel van de Raad namelijk niet aan op de mogelijkheden van gemeenten om eigen inkomsten te verwerven of op kostenverschillen tussen gemeenten.

Het kabinet wil de OZB voor gebruikers van woningen afschaffen omdat het een belasting is die veel irritatie bij burgers oproept en omdat deze belasting het sociaal economische beleid van het Rijk tegenwerkt. De Raad stelt vast dat het juist goed is dat de OZB irriteert dat voorkomt grote stijgingen. Huishoudens met een minimuminkomen zullen niet profiteren van de afschaffing van het gebruikersdeel van de OZB op woningen. Het door de regering veronderstelde gunstige effect voor loonmatiging en de nationale concurrentiepositie is dan ook niet onderbouwd.

Maximering van de overige OZB-tarieven zal deels leiden tot onbedoelde effecten. Gemeenten zullen bijna noodgedwongen kiezen voor de maximale stijging. Verder verwacht de Raad een stijging van de riool- en reinigingsrechten en ook andere lokale belastingen zullen extra stijgen.

bron:BZK