Het middelbaar beroepsonderwijs en het ministerie van OCW hebben afspraken gemaakt die de betekenis van het mbo voor de Nederlandse arbeidsmarkt en de Nederlandse economie verder versterken. De afspraken zijn vastgelegd in de bestuursagenda 'Ruimte voor ambitie en innovatie in het mbo' die is ondertekend door Margo Vliegenthart, voorzitter van de Bve Raad, en staatssecretaris Rutte van Onderwijs Cultuur en Wetenschap mede namens respectievelijk de AOC Raad en het ministerie van LNV.

Kern van de afspraken is een andere organisatie van de relatie tussen mbo en overheid, die de medewerkers in het mbo ruimte biedt hun werk te doen. De ondertekening vond op 23 november 2005 plaats tijdens de algemene ledenvergadering van de Bve Raad in Lage Vuursche.

Krachtig innoveren
Hoofdthema voor de komende jaren is innovatie. Het mbo is onmisbaar voor de innovatie van het bedrijfsleven, de verhoging van de arbeidsproductiviteit en de kennisintensiteit, en de vernieuwing van producten en productieprocessen in bedrijven. Vanaf 2006 hanteert het mbo een innovatieagenda met thema's die de onderwijsinstellingen samen met hun partners in de regio ter hand nemen. Zoals vraaggericht en flexibel onderwijs, scholing van werkenden, levensechte praktijkopdrachten, doorstroom in de beroepskolom en ondernemerschap en ondernemingszin. Om de innovatie in het mbo kracht bij te zetten is met ingang van 2006 sprake van een innovatiebox. Hierin bundelt OCW zo veel mogelijk innovatieregelingen in het mbo. In 2006 wordt de innovatiebox onder meer voorzien van 81 miljoen euro aan FES-middelen. Daarnaast stelt OCW vanaf 2006 jaarlijks 20 miljoen euro beschikbaar voor innovatiearrangementen. Het ministerie van LNV volgt ten aanzien van het zogenoemde groene beroepsonderwijs een vergelijkbare systematiek.

Praktijkgericht opleiden
Om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren werkt het mbo aan de invoering van competentiegericht onderwijs. Daarmee wordt de band tussen scholen en bedrijven intensiever en het onderwijs zelf meer praktijkgericht. Dit zal de deelnemers beter motiveren en vasthouden. Hierdoor kan het aantal deelnemers dat voortijdig het onderwijs verlaat, worden teruggedrongen. Competentiegericht onderwijs bevordert ook de doorstroom van vmbo naar mbo en van mbo naar hbo.

Transparant besturen
De onderwijsinstellingen in het mbo vinden het belangrijk om de prestaties van de sector zichtbaar te maken. Hiertoe ontwikkelt de Bve Raad de komende jaren een benchmark. De benchmark vervult een belangrijke functie bij het tot stand komen van nieuwe verhoudingen tussen horizontale verantwoording, intern toezicht en verticaal toezicht. Concreet betekent dit dat de inspectie haar toezicht lichter maakt voor instellingen die hun interne toezicht en hun transparantie goed op orde hebben.

Medezeggenschap vernieuwen
Om de 'checks and balances' binnen de onderwijsinstellingen te versterken, moet de
medezeggenschap op een nieuwe leest worden geschoeid. In mei 2005 is de
medezeggenschapspositie van de deelnemer voor de korte termijn versterkt. Voor de langere termijn komen de sociale partners in het middelbaar beroepsonderwijs - de Bve Raad als werkgeversvertegenwoordiger en de vakbonden als werknemersvertegenwoordiger - met voorstellen voor een vernieuwde medezeggenschapsstructuur die past bij het functioneren van de mbo-instellingen als maatschappelijke organisaties. Dit voorstel zal door OCW als uitgangspunt worden gehanteerd voor de wettelijke verankering van de medezeggenschap.

bron:BVE Raad