Het ontzwavelen van aardgas met bacteriën heeft grote potentie voor de landbouw. De micro-organismen produceren bij het zuiveren van aardgas of rookgassen bio-zwavel die gebruikt kan worden als 'biologische kunstmest' of als grondstof voor andere producten. De bacteriële reinigingsmethode is, gezien het toenemend gebruik van zwavelhoudende steenkool, een noodzakelijke overbrugging op weg naar een duurzame energievoorziening. Dat zegt prof.dr.ir. Albert Janssen bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Biologische gaszuivering aan Wageningen Universiteit op 3 november.

In zijn rede 'Biologische Gaszuivering: een schone zaak' zegt prof. Janssen dat het van cruciaal belang is te investeren in schone en duurzame technologieën. Op dit moment gebruikt een Europeaan gemiddeld zes kilowatt energie, een Amerikaan twaalf kW, terwijl het gemiddelde gebruik volgens ecologische normen slechts à©à©n kW zou mogen bedragen. Omdat nieuwe energiebronnen zoals kernfusie nog heel ver weg zijn en op korte- en middellange termijn geen alternatief zijn voor fossiele brandstoffen, zullen we om duurzaam verder te leven, aldus Janssen, moeten overgaan naar een nieuw energietijdperk. Daarin wordt de huidige lineaire economie, waarbij grondstoffen worden omgezet in afval, vervangen door een circulaire economie, die gericht is op het opwerken van reststoffen tot nieuwe grondstoffen.

Nu het gebruik van fossiele brandstoffen en in toenemende mate steenkool alleen maar stijgt, vooral door de sterke economische groei in China, moet alles worden gedaan om milieurampen, zoals die zich in het verleden hebben voorgedaan, te voorkomen. Zo vielen in de winter van 1952 in Londen 12.000 slachtoffers door zware smog, de combinatie van mist en rookgassen met zwavelverbindingen. In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de ontzwaveling en zuivering van aardgas en rookgassen die vrijkomen bij de verbranding van steenkool. Doorgaans is deze traditionele zuiveringstechnologie rendabel bij grote volumes gas met hoge concentraties aan verontreinigende verbindingen. Maar sinds de tachtiger jaren zijn biologische methoden in opkomst voor het behandelen van verontreinigde gassen en die bieden grote perspectieven voor inzet op kleinere schaal aldus Janssen.

Aan Wageningen Universiteit wordt veel onderzoek gedaan naar de toepassing van biologische ontzwaveling waar bedrijven als Shell en Paques uit het Friese Balk, waar prof. Janssen aan verbonden is, betrokken zijn bij praktijkproeven op bijvoorbeeld Duitse gasvelden. Janssen ziet veel in het gebruik van sulfide-oxiderende en sulfaatreducerende bacteriën, waarbij het voordeel is dat er weinig of geen chemicaliën nodig zijn. Wel zullen deze bacteriën moeten kunnen leven onder extreme omstandigheden, zoals hoge temperaturen en druk. Dat soort bacteriën zijn al op een aantal plaatsen aangetroffen. Het team van Janssen heeft voor het ontzwavelingsprocà©dà© bacteriën ingezet die een druk van tachtig bar (tachtig maal de normale luchtdruk) hun doorstaan. Albert Janssen (Nieuwenhagen, 1966) is afgestudeerd aan Wageningen Universiteit in de studierichting Milieuhygiëne en promoveerde daar in 1996. Hij is thans werkzaam bij Shell Global Solutions International b.v. en deeltijd-onderzoeker aan Wageningen Universiteit.

bron:Wageningen Universiteit