De medewerkers in de Jeugdzorg hebben sinds woensdagavond 6 juli een nieuwe CAO. ABVAKABO FNV en de andere bonden (CNV Publieke Zaak en FBZ) hebben dit akkoord afgesloten met de werkgeversorganisatie, de MO-Groep. 'Vorig jaar is het niet gelukt een CAO af te sluiten en nu zijn we sinds april bezig om een nieuw CAO-akkoord over 2005 af te sluiten en dat is gelukt. De werknemers in de Jeugdzorg weten nu eindelijk waar zij aan toe zijn. Ons geduld is beloond, want we hebben op een aantal belangrijke punten een goed resultaat binnen gehaald.', aldus Corrie van Brenk, landelijk bestuurder Jeugdzorg.

De CAO heeft een looptijd van 1 januari tot en met 31 december 2005. De loonsverhoging van 1,5% is onderverdeeld in 1,0% per 1 januari 2005 en nog eens 0,5% per 1 september aanstaande. De eindejaarsuitkering bestaat uit een resultaatafhankelijk deel van 1,0% en een resultaatonafhankelijk deel van 4,35%, beiden per december 2005.
De kosten voor de pensioenpremie blijven 50/50 verdeeld tussen werkgever en werknemer. De loondoorbetaling bij ziekte blijft in het eerste jaar 100%. In het tweede jaar wordt deze 70%. Als werknemers activiteiten verrichten in het kader van de reïntegratie of als zij arbeidsongeschikt zijn geraakt door een ongeval in diensttijd krijgen zij 85% loondoorbetaling.

Een ander belangrijk punt is dat er afspraken zijn gemaakt over de rechtsbescherming van de medewerkers in de jeugdzorg. De werkgever zal zorgdragen voor professionele rechtsbijstand indien de werknemer wordt betrokken in een in- of externe klachtenprocedure, inclusief straf- en tuchtrechtprocedures.
Tenslotte zijn er belangrijke afspraken gemaakt over de werkdruk binnen alle geledingen van de jeugdzorg. Ook zijn er toezeggingen gedaan om het Deltaplan Gezinsvoogdij in te gaan voeren. Belangrijk probleem is nog de benodigde financiering die de minister nog steeds niet gegarandeerd heeft. Willen gezinsvoogden hun werk goed kunnen doen dan is dat een belangrijke voorwaarde, die nu nog niet waargemaakt is door de minister.

Andere belangrijke resultaten zijn het in de CAO opnemen voor een werkgeversbijdrage aan een kinderopvangregeling vastgesteld op tenminste 1/6e deel van de kosten voor kinderopvang en is er ruimte om dit uit te breiden naar 1/3e deel van de kosten.

bron:ABVAKABO FNV