Het Kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben een akkoord gesloten over de vernieuwing van de gemeentelijke GBA-systemen en de invulling van de benodigde randvoorwaarden. Op vrijdag 18 november 2005 hebben minister Pechtold (BVK) en burgemeester Deetman (voorzitter VNG) deze afspraken bekrachtigd. De afspraken zijn het resultaat van constructief overleg tussen Rijk, VNG, de Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken (NVVB) en de gemeentelijke gebruikersverenigingen over het vervolg van de GBA-modernisering.

De modernisering van de gemeentelijke GBA-systemen is nodig voor de ontwikkeling van een gemeentelijke bevolkingsadministratie die 24 uur per dag 'online' kan worden benaderd voor actuele persoonsgegevens. Dit betekent dat de overheid burgers niet steeds opnieuw naar persoonsgegevens hoeft te vragen en dat de digitale dienstverlening kan worden verbeterd. Voor gemeenten is van belang dat er nu overeenstemming is over de ontwikkeling van een compleet burgerzakensysteem dat aansluit op de gemeentelijke gegevens- en applicatiehuishouding en dat gemeenten ondersteuning zullen krijgen bij de invoering hiervan.

Nu is afgesproken dat:
1. Rijk, VNG, NVVB, gebruikersverenigingen en een gezamenlijk geselecteerde groep van
gemeenten de onderdelen van het nieuwe burgerzakensysteem gezamenlijk en in samenhang
gaan ontwikkelen;
2. Op 1 juli 2007 een standaard software-applicatie voor de actualisering van
persoonsgegevens (SpA) beschikbaar komt, inclusief volledige en op hun werking getoetste specificaties voor de overige onderdelen van het nieuwe burgerzakensysteem;
3. Gemeenten op basis van het SpA en de specificaties het opdrachtgeverschap voor de
verdere totstandkoming van een compleet burgerzakensysteem op de voor hen geëigende
wijze kunnen invullen;
4. Als belangrijke randvoorwaarden zijn afgesproken dat:
a. Rijk en gemeenten investeren in de modernisering van de GBA. Hierbij wordt zoveel
mogelijk aangesloten bij het investeringsritme van gemeenten. Uitgangspunt is dat de
modernisering voor gemeenten structureel kostenneutraal uitwerkt;
b. Rijk, VNG, NVVB, gebruikersverenigingen en gemeenten samen een invoeringsstrategie
uitwerken. Op basis hiervan wordt bepaald welke ondersteuning voor gemeenten nodig is en welke partijen dez e ondersteuning kunnen bieden;
c. het Rijk zorg draagt voor adequate ondersteuning van gemeenten bij de ontwikkeling en implementatie van de gemoderniseerde GBA en de daarvoor benodigde middelen. VNG en
gemeenten leveren hiervoor menscapaciteit aan en zullen daarvoor gecompenseerd worden;
d. het Rijk en gemeenten de komende periode gezamenlijk activiteiten zullen ontplooien om de noodzakelijke ambtelijke en bestuurlijke aandacht voor de GBA-modernisering te mobiliseren.

bron:BZK/VNG