Vandaag zijn minister Remkes en de politiebonden NPB, ACP en VMHP het informeel eens geworden over een pakket arbeidsvoorwaarden tot 2008. In dit pakket zijn afspraken gemaakt over vroegpensioen,  levensloop, 1e en 2e ziektejaar,
zekerheid bij schade en dienstongeval, gevolgen WAO/WIA en WW, ziektekosten, reiskosten, inconvenientenvergoeding, reorganisatieregels, ontbureaucratisering, fit en gezond, arbeidscapaciteit, arbeidsmodaliteiten, loon en nog veel meer.

Minister en politiebonden hebben een tijdlang tegenover elkaar gestaan. In de maand juniuitmondend in acties van de bonden. Beide partijen hebben hun verantwoordelijkheid genomen om langs de weg van geven en nemen een balans te vinden tussen de belangen van werkgever en werknemer. Daarmee is de arbeidsrust voor een langere periode verzekerd. De belangen van de samenleving zijn in
hun afwegingen door beide partijen betrokken. Naast het bevorderen van de veiligheid, een belangrijk thema van dit kabinet, stond voor de politiebonden NPB, ACP en VMHP en de minister zekerheid, vertrouwen en waardering van het personeel voorop. De uitkomst sluit op onderdelen aan bij de plannen van het kabinet
over de toekomst van de politieorganisatie en heeft sector-specifieke kenmerken.
Het resultaat is bereikt in een relatief korte periode van intensieve gesprekken over  tientallen onderwerpen. In de meeste gevallen is overeenstemming bereikt over
uitgangspunten van beleid. Langs deze weg zijn vermoedelijk, in vergelijking met de
klassieke overlegmethode, maanden van overleg gewonnen.

Het proces van de totstandkoming van een definitief akkoord wordt nu gestart  De afronding zal vermoedelijk in de tweede week van oktober plaatsvinden. In die tussentijd worden teksten verder uitgewerkt en informatiebijeenkomsten georganiseerd ten behoeve van de  achterban van de politiebonden. Na de tweede week van oktober, als alle relevante teksten van een nieuwe CAO van een handtekening van de onderhandelaars zijn voorzien, zal de achterban van de bonden nog formeel in de gelegenheid worden gesteld een definitef oordeel uit te spreken.
Nadien zal er nog overleg noodzakelijk zijn om alle elementen ook in detail te regelen. Partijen hebben er vertrouwen in, ook die fase constructief en vlot te laten verlopen.

bron:BZK