Het chemisch bedrijf Microchemie in Europoort mag onder voorwaarden jaarlijks maximaal
60.000 ton ammoniak per spoor vervoeren op het traject Rotterdam - België. Dit
blijkt uit een brief die staatssecretaris Van Geel (Milieu), mede namens minister Peijs
(Verkeer) aan Microchemie heeft gestuurd en aan de Tweede Kamer heeft meegedeeld via de vijfde voortgangsrapportage externe veiligheid.

Randvoorwaarde voor het transport per spoor is dat Microchemie onderzoekt of het mogelijk is de vestiging in België per binnenvaart te bevoorraden. Deze schepen moeten uit oogpunt van veiligheid voldoen aan de laatste stand van de techniek. Als dit mogelijk is, zal het ammoniakvervoer op het traject Rotterdam - België verder worden verlaagd. Andere belangrijke voorwaarde is dat na ingebruikname van de Betuweroute er alleen via deze route en het spoortraject Rotterdam-België transport van ammoniak plaatsvindt. Voor de Betuweroute geldt geen volumebeperking, het spoortraject Rotterdam - België kent een plafond van maximaal 60.000 ton.

De  afspraken tussen Microchemie en de ministeries VROM en Verkeer en Waterstaat  zijn ook  afgestemd met de provincie Zuid-Holland. Nu de gewenste duidelijkheid er is, gaat de DCMR Milieudienst Rijnmond voor de provincie Zuid-Holland op korte termijn over tot het verlenen van een nieuwe milieuvergunning aan Microchemie. De ammoniaktransporten buiten het terrein van Microchemie zijn geen onderdeel van deze milieuvergunning. Voor deze nieuwe vergunning geldt, net als bij andere milieuvergunningen, dat bewoners inspraakmogelijkheden hebben.
Microchemie heeft in 2002 een gedeelte van het kunstmestproductiebedrijf Kemira overgenomen. Daarbij was ook de aan- en afvoer en de opslag van ammoniak inbegrepen.
bron:VROM