Op 16 juni is door de Minister van Binnenlandse Zaken het  Alerteringssysteem Terrorismebestrijding in werking gesteld. Door middel van dit systeem kan de overheid snel reageren bij dreigingen van aanslagen (zoals die in Madrid in 2004) en maatregelen nemen om ze zo mogelijk te voorkomen. Daarnaast is ze in staat de maatschappij te waarschuwen in crisissituaties.

Overheidsinstanties, operationele diensten en belangrijke bedrijfssectoren worden bij reële dreiging snel geïnformeerd over de staat van alertheid die is afgekondigd (licht, matig of hoog) . Daarbij weten deze sectoren welke (typen) maatregelen getroffen moeten worden om het risico van en de mogelijke gevolgen bij een terroristische aanslag te verminderen. Tot de vitale bedrijfssectoren behoort ook de spoorsector.
ProRail heeft een goed functionerende calamiteitenorganisatie met scenario's waarin maatregelen voor diverse situaties zijn beschreven. Na de aanslagen op de Twin Towers en de ramp in Madrid zijn al diverse voorbereidingen getroffen in aanvulling op die bestaande scenario's.
Bij het ontwikkelen en tot stand komen van het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding heeft ProRail intensief en goed samengewerkt met de ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken en Verkeer en Waterstaat.

Daarnaast heeft ProRail ervoor gezorgd dat de bestaande calamiteitenorganisatie goed is aangesloten op het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding.
Hiervoor is een aantal procedures ontwikkeld waarbij ProRail direct wordt geïnformeerd. Op basis van de verkregen informatie en het afgegeven dreigingsniveau, wordt binnen ProRail besloten welke organisaties geïnformeerd of gealarmeerd moeten worden en welke activiteiten en aanvullende maatregelen genomen moeten worden.

Met het afgeven van het alerteringsniveau lichte dreiging voor Schiphol zijn, specifiek voor dit gebied, alle gewenste aanvullende maatregelen in afstemming met de Koninklijke Marechaussee doorgesproken.

ProRail heeft een programma opgestart waarbij de risico's van aanslagen meer systematisch in kaart worden gebracht met de daaraan gekoppelde maatregelen. De komende maanden worden voorstellen ontwikkeld om de spoorsector verder voor te bereiden op maatregelen tegen aanslagen en het mogelijk voorkomen daarvan. Daarbij wordt intensief samengewerkt met de verschillende bedrijfsonderdelen van de NV Nederlandse Spoorwegen en Railion.

bron:ProRail