De Algemene Onderwijsbond (AOb) spant namens de medezeggenschapsraden van de islamitische basisscholen El Faroeq en Abraham el Khaliel een kort geding aan tegen hun bestuur, de SIBA (Stichting Islamitische Basisscholen Amsterdam). De SIBA werkt de medezeggenschapsraden stelselmatig tegen, verstrekt de noodzakelijke informatie niet en brengt ze niet op de hoogte van voorgenomen beslissingen. De SIBA overtreedt hiermee regelmatig de Wet medezeggenschap onderwijs (wmo). Het kort geding dient vrijdag 11 november.

Om personeel, ouders en leerlingen te vertegenwoordigen heeft iedere (basis)school in Nederland de plicht een medezeggenschapsraad te installeren. Deze raad heeft wettelijk vastgelegde invloed op o.a. het personeelsbeleid, onderwijskundig beleid en
organisatorische zaken. Om als mr je werk te kunnen doen zijn bij wet een aantal
faciliteiten en voorzieningen vastgelegd, waaronder het recht op informatie, het hebben van een officieel reglement en het recht op advies of zelfs inspraak. De SIBA bleef op tal van aspecten in gebreke, ondanks herhaaldelijk verzoek van de betreffende medezeggenschapsraden en in latere instantie de AOb. De SIBA voldoet hiermee niet aan de wet.

Doordat het bestuur de noodzakelijke informatie niet verschaft en de mr niet kent in
beleidszaken, kan de mr zijn werk niet naar behoren uitvoeren. Zo spelen er bijvoorbeeld een voorgenomen fusie met een andere school, waarbij onduidelijk is hoe een financieel tekort bij de ene school invloed zal hebben op de financiële positie van de andere school -en dus hoe dit van invloed zal zijn op de kwaliteit van het onderwijs- en de aanstelling van een schoolleider en een directeur. De AOb vraagt in het kort geding de rechter de SIBA op te leggen de wet na te leven, opdat de mr zijn taken naar behoren kan uitvoeren. Liesbeth Verheggen, dagelijks bestuurder Algemene Onderwijsbond (AOb): Het zou toch niet zo mogen zijn dat wij als vakbond een kort geding moeten aanspannen tegen een schoolbestuur, om te zorgen dat de wet nageleefd wordt. Dat is een overheidstaak. Wij zijn er voor belangenbehartiging, niet voor wetshandhaving. De minister heeft mogelijkheden genoeg naleving van de wet af te dwingen, bijvoorbeeld met de financiering van de school. Erkennen en naleven van de wmo is een van de bekostigingsvoorwaarden, een voorwaarde op basis waarvan een school gefinancierd wordt door het ministerie van OCW.

Advocaat Frans Lathouwers van de Algemene Onderwijsbond (AOb) vraagt de rechter namens de mr-en een dwangsom van 500 euro per dag op te leggen aan gedaagde, bij niet nakomen van de rechterlijke uitspraak. Frans Lathouwers: [De mr heeft door de weigerachtige opstelling van de SIBA geen grip op het onderwijskundige en personeelsbeleid. Omdat eerdere pogingen om uit de impasse te komen op niets uitliepen, is het aanspannen van een kort geding de enige mogelijkheid om handhaving van de wet af te dwingen. Die dwangsom is nodig als stok achter de deur.

Uit onderzoek dat de Algemene Onderwijsbond in mei 2005 heeft uitgevoerd onder personeel van islamitische scholen in Nederland bleek dat rond de 72 procent van de personeelsleden tevreden is over de sfeer en het schoolklimaat. Liesbeth Verheggen, AOb: Verder bleek uit het onderzoek dat op de meeste islamitische scholen de bestuurlijke problemen uit de beginfase zijn overwonnen. Dit probleem is een probleem van SIBA, niet van islamitische scholen in het algemeen.

bron:AOB