Vrijdag 1 juli a.s., op internationale White Band Day, wordt ook in Nederland actie gevoerd voor het halveren van de armoede en het bereiken van de millenniumdoelstellingen. In Nederland hangen er aan de torens van de zeven kathedralen in Utrecht, Groningen, Breda, Haarlem, Den Bosch, Roermond en Rotterdam tien meter lange, witte Cordaid vaandels die verwijzen naar de website www.maakhetwaar.nl. In samenwerking met de Nederlandse Bisschoppen vraagt Cordaid op deze manier aandacht voor de armoedevermindering.

Renà© Grotenhuis, algemeen directeur Cordaid: 'De Katholieke Kerk speelt wereldwijd een belangrijke rol in de strijd tegen armoede en onrecht, doelstellingen waar ook Cordaid zich op richt. Via de witte vaandels aan de kathedraaltorens kunnen we, voorafgaande aan de G8 top in het Schotse Gleneagles van 6 - 8 juli, samen een goed zichtbaar signaal afgeven'. Vorige week schreven de Nederlandse Bisschoppen een brief aan Minister President Balkenende waarin zij verzochten om een versterking van de Nederlandse inzet teneinde de millenniumdoelen te halen.

Op 1 juli om 9.30 uur is er tevens op het Plein in Den Haag een manifestatie namens het Nederlands Platform Millenniumdoelen (waar Cordaid onderdeel van is), waarbij Minister President Balkenende uit handen van o.a. Renà© Grotenhuis en actrice/presentatrice Victoria Koblenko een witte reddingsboei ontvangt. Cordaid overhandigt de Minister President daarnaast het boekje 'Dear Prime Minister'. Daarin doen partners uit het wereldwijde netwerk van Cordaid concrete aanbevelingen aan zowel hun nationale regeringen als aan de internationale gemeenschap om de millenniumdoelen te bereiken.

Tijdens de G8 top in Schotland spreken de G8 leiders over schuldenlastvermindering, meer hulp aan ontwikkelingslanden en hervorming van de oneerlijke handelsregels. Cordaid is van mening dat Nederland al veel doet maar nog meer kan. Door bijvoorbeeld binnen Europees verband ruimte te geven aan initiatieven die nieuwe middelen voor de financiering van de Millenniumdoelen vrijmaken en het implementeren van beleid dat een definitief einde maakt aan de dumping van Europese producten in ontwikkelingslanden. Nederland zou in internationaal verband een voortrekkersrol op zich moeten nemen om te bewerkstellen dat ook andere landen aan hun verplichtingen voldoen. Bovendien komt de Nederlandse schuldenlastvermindering nog steeds uit het huidige budget voor ontwikkelingssamenwerking en niet - zoals internationaal voorgesteld - uit additionele middelen. Door de kwijtschelding van exportkredietschulden uit ontwikkelingsgelden te betalen, gebruikt de overheid gelden bestemd voor armoedebestrijding bovendien voor de financiering van het Nederlandse bedrijfsleven.

bron:Cordaid