De gemeente wil dat Amsterdammers vaker in actie komen als zij slachtoffer zijn van discriminatie. Dit kan enerzijds door het doen van aangifte bij de politie, anderzijds door naar het Meldpunt Discriminatie Amsterdam (MDA) te gaan. Hier kan men een klacht indienen en advies inwinnen. De gemeente Amsterdam en het MDA starten een gezamenlijke communicatiecampagne om de inwoners voor te lichten over het bestaan en de mogelijkheden van het MDA. De campagne is vandaag (vrijdag 8 juli) gelanceerd door de wethouders Griffith en Maij in het Marokkaanse jongerencentrum Argan in Amsterdam.

Wethouder Hester Maij en wethouder Laetitia Griffith zijn verantwoordelijk voor de discriminatieaanpak, die onderdeel uitmaakt van het actieplan `Wij Amsterdammers'. Wethouder Maij: "In Amsterdam is geen plaats voor discriminatie en intolerantie. Alle Amsterdammers tellen mee, ongeacht naam, afkomst, seksuele geaardheid of religie. En tegelijkertijd vragen we dat respect ook aan alle Amsterdammers, op straat, op scholen, en op de werkplek."

Wethouder Griffith: "De campagne is onderdeel van een brede discriminatieaanpak. Als college van B&W werken we hier aan met scholen, werkgevers, horeca en jongerenorganisaties. Dit moet leiden tot betere kansen op de arbeidsmarkt, voldoende stageplekken en een duidelijker toelatingsbeleid van discotheken."

De campagne start de komende weken met posters en informatie op internet, gevolgd door Tv-spots en advertenties in september. De postercampagne richt zich op discriminatie in brede zin. Het MDA zal in de tweede helft van dit jaar extra bijeenkomsten organiseren op scholen, met stagebureaus van (beroeps-)opleidingen en met werkgevers. Doel van deze bijeenkomsten is het verschaffen van informatie over discriminatie en om in beeld te brengen hoe discriminatie bestreden kan worden.

Brede aanpak discriminatie en intolerantie De campagne maakt onderdeel uit van het actieplan `Wij Amsterdammers'. In dit plan staat de aanpak van discriminatie en het onderdeel `Intolerant tegen intolerantie' hoog op de agenda. De gemeente Amsterdam richt zich daarbij op de arbeidsmarkt, het onderwijs, de sport en de horeca. Zo zijn afgelopen voorjaar overeenkomsten gesloten tussen de gemeente en bedrijven over het creëren van extra leer/werk plekken. In juni is het Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs opgericht met als doel te zorgen voor extra stageplaatsen. In de Amsterdamse sportaccommodaties gelden sinds januari van dit jaar uniforme gedragsregels.

Daarnaast is er overleg geweest met Amsterdamse jongeren en met horecaondernemers over een helder en toetsbaar deurbeleid.

Ook vanuit de openbare orde is de aanpak van discriminatie versterkt. De zogenaamde driehoek (burgemeester, hoofdofficier van justitie en korpschef) heeft op 14 februari jl. het plan van aanpak Intensivering Discriminatiebestrijding vastgesteld. Maatregelen zijn het instellen van onderzoek naar elke aangifte en het daarvan melding maken bij het OM, het aanstellen van een vast aanspreekpunt in elk wijkteam, een vormingscursus voor alle agenten die met aangiften te maken krijgen, en de verbetering van de registratie.

bron:Gemeente Amsterdam