Het arbeidsaanbod van vrouwen vertoont grote regionale verschillen, in tegenstelling tot dat van mannen. Bij vrouwen verschilde in de periode 2002/2004 de laagste en hoogste waarde van het arbeidsaanbod 15 procentpunten. Het arbeidsaanbod hangt sterk samen met leeftijd en opleidingsniveau. Na correctie hiervoor nemen de regionale verschillen bij vrouwen weliswaar af, maar blijven ze aanzienlijk.

In landelijke gebieden lager arbeidsaanbod vrouwen
In de periode 2002/2004 behoorde in Nederland gemiddeld ruim 63 procent van de vrouwen van 15-64 jaar tot het arbeidsaanbod. Dit varieerde sterk per regio: bij vrouwen lag het tussen de 55 procent in corop-gebied Overig Groot-Rijnmond en 70 procent in Amsterdam. Regio’s met een benedengemiddeld arbeidsaanbod zijn de Veluwe, de provincie Zeeland, en één of meerdere corop-gebieden in de provincies Drenthe, Friesland, Groningen, en Overijssel; dit zijn de meer landelijke gebieden.
Lager arbeidsaanbod in vergrijsde regio’s
Jonge en oudere vrouwen participeren naar verhouding minder op de arbeidsmarkt. In relatief jonge of vergrijsde regio’s zal het arbeidsaanbod van vrouwen dus lager zijn. Zo behoren grote delen van de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Zeeland, en Limburg tot de vergrijsde regio’s. In stedelijke regio’s als Groot-Amsterdam en Den Haag was het arbeidsaanbod onder de 50-64-jarige vrouwen bovengemiddeld.
Vrouwen in Randstad relatief hoogopgeleid
Onder vrouwen met een hogere opleiding (hbo of universiteit) is het arbeidsaanbod met gemiddeld 84 procent hoger dan gemiddeld. Corop-gebieden met relatief veel hoogopgeleide vrouwen bevinden zich voornamelijk in de provincies Noord- en Zuid-Holland, en in de studentensteden Utrecht, Nijmegen en Groningen.

De regio’s Groot-Amsterdam en Den Haag hebben zowel veel hoogopgeleide vrouwen als een bovengemiddeld arbeidsaanbod onder hoogopgeleide vrouwen. Het arbeidsaanbod van hoogopgeleide vrouwen was in beide regio’s 87 procent.
Ook na correctie blijven regionale verschillen groot
Correctie voor leeftijd en opleiding leidt in 7 van de 43 (sub)corop-gebieden tot een verandering in arbeidsaanbod van meer dan 2,5 procentpunt. In Amsterdam daalt het arbeidsaanbod door correctie met 6 procentpunten doordat jongeren en hoogopgeleiden oververtegenwoordigd zijn. In de vergrijsde regio’s ligt het arbeidsaanbod na correctie juist hoger. De verschillen tussen de regio’s blijven echter groot. Na correctie ligt het arbeidsaanbod van vrouwen tussen de 57 en 67 procent. Overig Groot-Rijnmond blijft de regio met het laagste arbeidsaanbod, terwijl het na correctie het hoogste is in Overig Groot-Amsterdam.
bron:CBS