De Arbeidsinspectie gaat begin 2006 opnieuw de werkomstandigheden bij sociale werkplaatsen controleren. Aanleiding zijn de resultaten van een vorige inspectie, die eerder dit jaar bekend werden gemaakt. Toen bleek dat er te weinig toezicht was op het werken met gevaarlijke machines. Ook schortte het aan de veiligheid van de machines zelf.

Voor werknemers met bepaalde handicaps die met gevaarlijke machines werken, is permanent toezicht noodzakelijk. Er gebeuren regelmatig ernstige ongelukken op sociale  werkplaatsen. Medewerkers hebben een bijna tweemaal zo grote kans op een arbeidsongeval dan de gemiddelde beroepsbevolking.
De Arbeidsinspectie bezoekt alle negentig bedrijven in de sociale werkvoorziening. Deze instellingen bieden werk aan werknemers met een arbeidshandicap. In de sector werken ongeveer 95.000 werknemers. Bijna de helft is lichamelijk gehandicapt, ongeveer eenderde verstandelijk. Juist voor deze groep werknemers zijn veilige arbeidsomstandigheden van groot belang.
De Arbeidsinspectie heeft naar aanleiding van de vorige controles met de branche overlegd. Deze heeft toegezegd aan de slag te gaan om de veiligheid van het werk te vergroten. De controles vinden plaats tot april van dit jaar.
bron:SZW