De Arbeidsinspectie heeft in 2005 in de land- en tuinbouw meer controles uitgevoerd op illegale arbeid en meer boetes uitgedeeld. De inspecteurs legden in totaal ruim 1.900 inspectiebezoeken af, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2004. Een op de vijf gecontroleerde bedrijven overtrad de regels en kreeg een boete. Doordat de controles gerichter plaatsvonden bij bedrijven waar het risico op illegale arbeid groot was, is de pakkans voor overtreders gestegen. De cijfers zijn dan ook niet representatief voor de hele land- en tuinbouw. Sinds 1 januari 2005 geldt een lik-op-stukbeleid waarbij overtreders direct een boete krijgen van 8.000 euro per illegaal tewerkgestelde werknemer.

De Arbeidsinspectie heeft in 2005 enkele zogenoemde interventieteams ingezet in gebieden met veel glastuinbouw en in gebieden waar veel fruitteelt en koolteelt voorkomt. In deze teams werkt de Arbeidsinspectie nauw samen met de Belastingdienst, UWV en vreemdelingenpolitie. Doel van de interventieteams is om tegelijkertijd illegale arbeid, belasting- en premiefraude en uitkeringsfraude aan te pakken. De teams komen in actie zodra er een oogst plaatsvindt in een bepaald gebied. Daardoor zijn de controles heel gericht en intensief. De teams hebben 778 inspecties uitgevoerd.

Daarnaast voerde de Arbeidsinspectie haar reguliere inspecties uit in de sector. In totaal kregen in 2005 400 land- en tuinbouwbedrijven een boete (in 2004: 193), omdat zij illegale werknemers in dienst hadden.
Ook de branche zelf neemt actief deel aan de bestrijding van illegale arbeid in de land- en tuinbouw. LTO Nederland helpt land- en tuinbouwondernemers onder meer om vacatures legaal in te vullen. Dankzij de strengere controles, de hoge boetes die werkgevers krijgen die illegale werknemers inzetten én de inspanningen die de branche zelf verricht, is volgens de Arbeidsinspectie sprake van een positieve ontwikkeling in de sector.
In 2005 was bij de controles van de Arbeidsinspectie 15 procent van de werknemers afkomstig uit de nieuwe EU-lidstaten. Een derde van hen werkte illegaal. Sinds kort is de agrarische sector één van de vijf sectoren die gemakkelijker aan personeel uit bijvoorbeeld Polen kunnen komen.

bron:SZW