Het aantal controles van de Arbeidsinspectie op illegale arbeid gaat komend jaar met ruim een kwart omhoog naar 10.500 (van 8.000 in 2005). Inspecties vinden vooral plaats in de land- en tuinbouw, de bouw, de horeca en de uitzendsector. Dat zijn namelijk sectoren die relatief veel gebruikmaken van illegale werknemers. De Arbeidsinspectie overlegt met werkgevers en werknemers in deze branches over het melden van vermoedens van illegaal werk. Met de bouw bestaan dergelijke afspraken al.

Dit staat in het Jaarplan 2006 van de Arbeidsinspectie dat staatssecretaris Van Hoof van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De Arbeidsinspectie hanteert een lik-op-stukbeleid: per illegale werknemer krijgt de werkgever 8.000 euro boete. Voor particulieren die hun huis laten verbouwen door een illegale werknemer is dit 4.000 euro. Als de Tweede Kamer akkoord gaat, komt er in de eerste helft van 2006 nog een nieuwe boete bij. Werkgevers die weigeren informatie te geven over de identiteit van een mogelijk illegale werknemer krijgen dan ook een boete van 8.000 euro. Dat bedrag is net zo hoog als de boete die ze moeten betalen als de werknemer daadwerkelijk illegaal in dienst is. De nieuwe boete moet voorkomen dat werkgevers er voordeel bij hebben als werknemers zich niet willen of kunnen legitimeren. Dan kan namelijk moeilijker worden vastgesteld of ze illegaal zijn. In de praktijk blijkt dat werkgevers op die manier proberen boetes te ontlopen.
Naast illegale arbeid richt de Arbeidsinspectie zich op zware lichamelijke belasting, gevaarlijke stoffen, gevaarlijke machines, valgevaar en psychische belasting. De meeste aandacht krijgen sectoren waar de risico's hoog zijn en de regels slecht worden nageleefd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de schoonmaak, het wegvervoer, laden en lossen van zeeschepen, de glas- en keramiekindustrie en de drankensector. In totaal voert de Arbeidsinspectie in 2006 zon 36.000 inspecties uit. Dat is inclusief het onderzoek van ongevallen en klachten.
In de nieuwe Arbowet die naar verwachting eind 2006 ingaat, krijgen werkgevers en werknemers meer eigen verantwoordelijkheid voor veilig en gezond werken. Er komen minder regels en meer ruimte voor afspraken in de branches. Dat heeft ook gevolgen voor de manier van controleren door de Arbeidsinspectie. In 2006 voert de inspectie vier proefprojecten uit waarin werkgevers en werknemers een grotere rol krijgen. Deze vinden
plaats in de grafimedia, de houthandel, de industriële reiniging en de verplegingsinrichtingen. Bij deze projecten overlegt de Arbeidsinspectie vooraf nadrukkelijk over de belangrijkste veiligheidsrisico's en geeft de inspectie brochures uit waarin staat hoe bedrijven aan de normen kunnen voldoen. Pas daarna komen de
inspecteurs controles uitvoeren.
In de bouw vinden meer dan drie keer zo veel ernstige ongelukken plaats als gemiddeld in de industrie. Vallen is de belangrijkste oorzaak. Daarom blijven de inspecteurs de komende tijd actief controles uitvoeren op bouwplaatsen. Behalve naar valgevaar kijken ze ook naar lichamelijke belasting, geluid en naar gevaarlijke stoffen die tot ernstige ziektes kunnen leiden, zoals asbest, kwartsstof en houtstof.
Komend jaar doet de Arbeidsinspectie een onderzoek waarbij het wasgoed gevolgd wordt van ziekenhuis tot en met de verwerking in de wasserij. Daarbij controleert de inspectie op het risico van besmetting en blootstelling aan gevaarlijke stoffen. In het openbaar vervoer, de horeca, de detailhandel en in de nachtopvang van zorginstellingen zijn agressie en geweld door klanten een aandachtspunt. De inspectie besteedt hieraan de komende tijd veel aandacht, omdat het een belangrijke oorzaak is van ziekteverzuim in deze branches.
Ook de brandweer is in 2006 onderwerp van inspectie. Brandweerlieden doen gevaarlijk werk, waarbij de lichamelijke en de psychische belasting hoog is. Bij controles in 2000 bleek er veel mis met de veiligheid. Het aantal ernstige ongelukken baart de inspectie zorgen. Dit is aanleiding om te controleren of de situatie inmiddels voldoende is verbeterd.
bron:SZW