Het ziekteverzuim van werknemers neemt de laatste jaren af en lijkt bovendien minder vaak een gevolg van de arbeidsomstandigheden. Een kwart van al het ziekteverzuim van werknemers is het gevolg van arbeidsomstandigheden.Dit blijkt uit de Arbobalans 2005 die staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Voor de Arbobalans is in belangrijke mate gebruik gemaakt van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden die in opdracht van het ministerie van SZW is uitgevoerd door TNO, CBS en TNS NIPO. Voor de enquête zijn ruim 23.000 werknemers geïnterviewd.
Volgens de Arbobalans is het ziekteverzuim in de particuliere sector gedaald van 5,2 procent in 2002 tot 4,6 procent in 2004. Bij de overheid daalde het verzuim van 5,6 procent in 2002 naar 5,4 procent in 2003. Werkdruk en werkstress zijn volgens de geïnterviewden de belangrijkste veroorzakers van werkgebonden verzuim. Een derde van de werknemers die door hun werk ziek zijn, geeft aan hierdoor te zijn uitgevallen. Te zware lichamelijke belasting op het werk wordt door een vijfde van de werknemers met werkgebonden verzuim als belangrijkste reden aangegeven.

Verder blijkt dat bijna 90 procent van de werknemers hun gezondheid goed tot uitstekend vindt. Wel zijn er aanwijzingen dat het aantal werkgebonden psychische klachten en het aantal RSI-klachten sinds 2003 iets stijgt. Het percentage RSI-klachten steeg van 2003-2005 van 25 naar 27. Het aantal arbeidsongevallen is de afgelopen jaren blijven dalen. Over de periode van 2000 tot en met 2004 bedroeg die daling 17 procent. In 2000 deden zich ruim 13 arbeidsongevallen per duizend werkenden voor en in 2004 iets minder dan 11. Het aantal dodelijke slachtoffers op het werk daalde in die jaren van 119 naar 83 per jaar.
Discriminatie op de werkvloer is al enkele jaren stabiel. Dit wordt gemeld door circa 3 procent van de werknemers. Het aantal werknemers dat te maken krijgt met geweld en (seksuele) intimidatie lijkt, na een stijging tussen 2000 en 2003 nu te stabiliseren. Circa 11 procent van de werknemers meldt pesten door collega’s. Jaarlijks krijgen 100.000 werknemers (1,5 procent) te maken met structureel pesten. Ook lichamelijke arbeidsbelasting, blootstelling aan schadelijk lawaai, aan gevaarlijke stoffen en gevaarlijk werk zijn al enkele jaren redelijk stabiel. Ondanks de stabilisatie van klachten over deze risico’s zijn werknemers minder tevreden over hun arbeidsomstandigheden. In 2005 zegt zo’n 70 procent tevreden te zijn. In 2003 was dat nog 76 procent.

bron:SZW