De provincie Noord-Holland geeft na een Europese aanbesteding de firma Boskalis opdracht het traject Alkmaar - de Zaan uit te baggeren. Het is de volgende fase in de uitvoering van het Baggerprogramma Noord-Hollandse vaarwegen 2004-2008. Het doel is om de provinciale vaarwegen op orde te brengen. Dit betekent verbetering voor de scheepvaart , de waterafvoer en de waterkwaliteit.

Het traject bestaat uit Noord-Hollands kanaal, Enge Stierop, Markervaart en de Tapsloot.Het werk is er op gericht de vaarweg met een lengte van circa 14 kilometer op diepte te brengen. De hoeveelheid baggerspecie bedraagt 170.000 kubieke meter.
De bagger ter hoogte van het Kraspolderkanaal is licht vervuild, hoofdzakelijk met z.g. PAKs (teerachtige stoffen) en bestrijdingsmiddelen. De aannemer zal de bagger op een nog nader aan te wijzen locatie verwerken.
De werkzaamheden zullen naar verwachting tot medio juni 2006 duren. De kosten bedragen circa 3 miljoen euro.

bron:Provincie Noord Holland