Het Bedrijfsfonds voor de Pers heeft besloten een uitkering van 50.575 euro beschikbaar te stellen voor een onderzoek naar de betekenis, status en inhoud van het redactiestatuut bij dagbladen. Het onderzoek beoogt meer inzicht te geven in het functioneren van het redactiestatuut bij de dagbladen en, zo nodig, alternatieven voor verbetering aan te dragen.

Het onderzoek zal uitgevoerd worden door prof. mr E.J. Dommering, prof. dr N.A.N.M. van Eijk, mr L.F. Asscher, ondersteund door een projectonderzoeker van het Instituut voor Informatierecht (IViR), een onderzoeksinstituut verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam.

Het redactiestatuut is een overeenkomst tussen directie, hoofdredactie en redactie van een dagblad (of ander persorgaan) waarin de redactionele identiteit van het blad is vastgelegd en waarin de rechten en plichten van partijen zijn omschreven. Het statuut vervult een belangrijke rol ook bij vormen van voorgenomen samenwerking/ samenvoeging van bladen en andere concentratieverschijnselen. Bij steunverlening uit het Bedrijfsfonds is de aanwezigheid van een redactiestatuut verplicht gesteld (art. 129, tweede lid, onder c, MW). Het redactiestatuut werd vooral in de jaren zestig en zeventig van vorige eeuw als een belangrijk wapen gezien om bij concentraties toch enigermate te kunnen garanderen dat de redactionele identiteit en zelfstandigheid van het bij een concentratie betrokken persorgaan gewaarborgd zouden worden. De laatste tijd worden nogal eens vraagtekens bij het statuut geplaatst: het zou bij concentraties juist belemmerend werken en het redactionele management juist verzwakken. Naar de mate waarin de fusies en concentraties verder voortschrijden, lijkt de rol van het redactiestatuut evenwel ook steeds belangrijker te worden. Vragen naar de effectiviteit van dat instrument zullen daarbij naar verwachting steeds meer worden gehoord.
Vanuit dat oogpunt kan het in deze fase belangrijk zijn een onderzoek naar de positie en werking van het statuut op te starten en daarbij ook stil te staan bij mogelijke verbeterpunten. Om die reden zal dit onderzoek naar de mening van het Bedrijfsfonds de bedrijfstak als geheel ten goede komen en past dit ook binnen de doelstellingen van het Bedrijfsfonds voor de Pers.

bron:Bedrijfsfonds voor de Pers