Een dierenwelzijnindex maakt het de consument makkelijker om te kiezen voor 'diervriendelijke' producten. Zo'n index geeft de koper informatie over hoe het vlees, de eieren of de zuivel zijn geproduceerd. Milieu-, consumenten- en landbouworganisaties zouden de index graag invoeren, maar handelaren en verwerkende bedrijven zijn sceptischer. Ook veel veehouders twijfelen aan het nut van een index, al willen ze wel maatschappelijk verantwoord werken. Dat blijkt uit een onderzoek van het LEI (onderdeel van Wageningen UR) in opdracht van het Ministerie van LNV.

Het onderzoek maakt deel uit van het Wageningse onderzoekprogramma Verantwoorde veehouderij. Vorig jaar verscheen al een rapport waarin de opvattingen van Europese consumenten en detailhandel centraal staan. (Dierenwelzijn in de markt) Het nieuwe onderzoek gaat vooral in op de andere schakels in de Nederlandse vleesketen: veehouders, slachterijen, en verwerkende industrie.

Veehouders beseffen vaak onvoldoende dat een 'diervriendelijk' product alleen meer geld kan opbrengen als de klant het in de winkel kan herkennen. Informatie in de vorm van een index helpt daarbij. De veehouders zijn echter bang dat een index vooral zal leiden tot hogere administratieve lasten en tot minder vrijheid in de keus van hun eigen leveranciers en afnemers. Veel veehouders zullen pas meedoen als andere marktpartijen daar uitdrukkelijk om vragen.

Handelaren en verwerkers vragen zich nogal eens af of dierenwelzijn in de praktijk wel tot een meerwaarde voor de producten leidt en of de markt daarvoor niet te klein is. Zij vrezen dat invoering van een welzijnindex vooral tot kostenstijging zal leiden. Als de index er toch moet komen, willen ze dat hij objectief en wetenschappelijk onderbouwd is en de internationale concurrentieverhoudingen niet verstoort.

De onderzoekers concluderen dat invoering van een dierenwelzijnindex een aanzienlijke inspanning zal vragen, gezien de terughoudende opstelling van boeren, handel en verwerkende industrie. Het is essentieel dat de hele keten erbij betrokken wordt. Om de administratieve lasten niet te laten stijgen, moet de index bij voorkeur aansluiten bij bestaande systemen voor kwaliteitsborging. Op Europees niveau zal de overheid moeten zorgen voor een level playing field door de regels voor dierenwelzijn en het gebruik van een index in alle EU-landen gelijk te trekken, en door een eventuele slechtere positie op de wereldmarkt te compenseren.

bron:Lei