Buitenlandse werkgevers moeten werknemers die ze tijdelijk in Nederland laten werken, gaan betalen volgens de CAO die algemeen verbindend verklaard is. Ook andere belangrijke arbeidsvoorwaarden zoals werk- en rusttijden, vakantiedagen en gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk moeten voldoen aan de algemeen verbindend verklaarde CAO-bepalingen daarover. Door de algemeen verbindend verklaring wordt een CAO opgelegd aan de gehele betreffende bedrijfstak.

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met een wetsvoorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de werkingssfeer uit te breiden van de Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid. Op dit moment gelden alleen in de bouwsector de belangrijkste algemeen verbindend verklaarde CAO-bepalingen (zoals de hoogte van het loon) voor in Nederland gedetacheerde werknemers.

Buitenlandse werkgevers die in Nederland werknemers detacheren hoeven op dit moment slechts te voldoen aan de geldende wettelijke minimumvoorwaarden, zoals het wettelijk minimumloon of minimale rusttijden. Hun Nederlandse concurrenten zijn echter gebonden aan de arbeidsvoorwaarden zoals die in de CAO zijn overeengekomen. Deze liggen meestal boven de wettelijke minimumvoorwaarden.

Met de nieuwe wet wil minister De Geus tegengaan dat buitenlandse werknemers die in Nederland zijn gedetacheerd als gevolg van minder gunstige arbeidsvoorwaarden werknemers van Nederlandse bedrijven verdringen van de arbeidsmarkt. De Geus komt hiermee tegemoet aan berichten uit het bedrijfsleven over grote loonverschillen. Ook vindt de bewindsman het belangrijk dat de hier gedetacheerde buitenlandse werknemers een goed loon volgens de CAO krijgen.

bron:SZW